Top Local Places

觀佛寺 วัดพุทธวิปัสสนาธรรม

元朗崇山新村35A (大樹下東路入,直上山頂), Hong Kong, Hong Kong
Mountain

Description

ad

元朗觀佛寺 Wat Buddha Vipasanna Dham

本專頁一直由義工維護, 因為大家都好忙, 所以只會在這裡發放訊息, 不設答問服務, 敬請見諒! 元朗觀佛寺 Wat Buddha Vipasanna Dham

善信捐款可直接傳入以下戶口:
HSBC A/C #112-437074-001
"WAT BUDDHA'S VIPASSANA DHAMMAS LTD."

本專頁一直由義工維護, 因為大家都好忙, 所以只會在這裡發放訊息, 不設答問服務, 敬請見諒!

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

2560 水燈節大法會, 四面佛大法會, 元朗觀佛寺歡迎大家來臨!

facebook.com

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2033650690212533&id=1756899291221009

facebook.com

facebook.com

明天兩架大型旅遊巴會在九龍城城南道接戴大家, 先到先得, 通排好隊候車, 多謝合作。 TC5908黎94460551 DG3268蘇96568910

facebook.com

今個星期日 (8 Oct , Sunday) 元朗觀佛去將會舉辦 “解。結夏安居大法會”, 歡迎善信參加, 到時見!

facebook.com

解。結夏安居大法會 2017 Sunday 8/OCT/2017 , 2017年10月8 日 星期日

facebook.com

多謝善信供廟, 購買做佛像用的部分材料。

facebook.com

facebook.com

facebook.com

พิธีสวดมนต์ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

facebook.com

明天旅遊巴士車牌號碼是UB 6694 , 11:00am上車。

facebook.com

facebook.com

Quiz

NEAR 觀佛寺 วัดพุทธวิปัสสนาธรรม