Top Local Places

Studenterrådet i VIA

VIA University College, Aarhus, Denmark
Sorority & Fraternity

Description

ad

Studenterrådet i VIA er en studenterpolitisk organisation, hvis formål er at repræsentere og varetage de studerende i VIAs interesser af både faglig, studenterpolitisk og social karakter. De Studerendes Råd (DSR) i VIA University College er en studenterpolitisk organisation, hvis formål er at repræsentere og varetage de studerendes interesser af både faglig, studenterpolitisk og social karakter.

VIA-DSR er en tværfaglig studiepolitisk tænketank, der har følgende opgaver:

- At vælge to repræsentanter til VIAs bestyrelse, der sidder for en et-årig periode

- At yde sparring og refleksionsgrundlag for de emner/sager, der bliver vendt i bestyrelsen

- At stille spørgsmål til bestyrelsen og fungere som de studerendes talerør til den øverste ledelse

- At udarbejde visioner for VIA-DSR


CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

LOCKOUT UPDATE - VIGTIG VIDEN FOR DIG SOM STUDERENDE I VIA // English below// Der er nyt fra VIAs ledelse om hvordan vi som studerende er stillet under en eventuel konflikt. Hvis I er i tvivl om hvad det indebærer eller er utilfredse med de svar som der gives så send en besked til os her på Facebook, og vi vil tage det op med de relevante ledelser. Del opslaget med jeres medstuderende og like Studenterrådet for at følge med I seneste relevant nyt for jer som studerende i VIA. EKSAMEN Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en prøve er tilrettelagt på tidspunktet for strejke/lockout? ​Svar: Prøver, som ikke kan afholdes på grund af strejke/lockout, bliver udsat. Du bruger således ikke et eksamensforsøg. Når en eventuel konflikt er ovre, tilrettelægger din uddannelse nye prøvedatoer og orienterer dig hurtigst muligt herom. Bemærk, at nye prøver kan tilrettelægges i samme periode som ordinær- eller eventuel erstatningsundervisning. UNDERVISNING Hvordan skal jeg forholde mig, hvis min undervisning bliver aflyst på grund af strejke eller lockout? Svar: Du skal følge de anvisninger, som du får fra din uddannelse. Din uddannelse vil så vidt muligt sørge for at tilrettelægge erstatningsaktiviteter, fx selvstudium, i stedet for den aflyste undervisning. Når en eventuel strejke/lockout er ovre, skal du genoptage dit studium på samme vilkår, som før strejken/lockouten indtrådte. Herefter vil din uddannelse vurdere, om de gennemførte erstatningsaktiviteter kan stå i stedet for den aflyste undervisning, eller om der er behov for yderligere erstatningsundervisning samt formen heraf. Grunden til, at din uddannelse ikke kan vurdere dette allerede når en eventuel strejke eller lockout indtræder er, at ingen ved hvor længe en sådan konflikt vil vare. Bemærk, at du som studerende ikke har ret til ferie, hvorfor din uddannelse kan tilrettelægge erstatningsaktiviteter i perioder, som almindeligvis er undervisningsfri. PRAKTIK Hvordan skal jeg forholde mig, hvis min praktikinstitution bliver ramt af strejke/lockout? Svar: Hvis din praktikplads er omfattet af en eventuel strejke elle lockout, skal du følge praktikinstitutionens instrukser om enten at fortsætte praktikken eller forlade institutionen. Som studerende er du som udgangspunkt ikke omfattet af konflikten, lige meget om praktikken er lønnet eller ulønnet. Hvis din praktik kan fortsætte under konflikten, eller hvis din praktikinstitution ikke er påvirket af strejke eller lockout, fortsætter dit praktikforløb på samme vilkår som før en eventuel konflikt begyndte. Hvis din praktik fortsætter på en konfliktramt praktikinstitution, må du kun udføre uddannelsesrelevante opgaver, som du alligevel skulle have udført som en del af praktikken. Hvis din praktik ikke kan fortsætte, skal du kontakte din uddannelse. Din uddannelse planlægger erstatningsaktiviteter, som du skal møde til i stedet for praktikken, så længe en eventuel konflikt varer. Der er mødepligt til disse aktiviteter. Når en eventuel konflikt stopper, skal du genoptage din praktikperiode på samme vilkår som før konflikten. Bemærk, at praktikinstitutionen kan ændre skema, mødetider m.v. som følge af konflikten. Efter praktikperiodens udløb vil din uddannelse vurdere, om den tid du har gennemført i praktikken sammen med de gennemførte erstatningsaktiviteter kan stå i stedet for den planlagte praktikperiode. Er dette tilfældet, vil din uddannelse dispensere fra praktikkens omfang, og du kan fortsætte din uddannelse som planlagt. Ved korte praktikker eller hvis en eventuel konflikt varer længe, er dette ikke altid muligt. I sådanne tilfælde vil din uddannelse planlægge enten en forlænget eller ny praktikperiode, som sikrer, at du får mulighed for at opnå læringsmålene i praktikken. Bemærk, at det er din uddannelse som har ansvaret for at sikre, at du har mulighed for at opnå læringsmålene – ikke at du rent faktisk gør det. Du har selv et stort ansvar for at sikre, at dit uddannelsesforløb påvirkes mindst muligt af en eventuel konflikt. Bemærk, at du som studerende ikke har ret til ferie, hvorfor din uddannelse kan vælge at tilrettelægge erstatningspraktik i perioder, som almindeligvis er undervisningsfri. ØKONOMI I Er jeg fortsat berettiget til SU under en strejke/lockout? ​Svar: Efter reglerne for SU er du berettiget til SU, så længe du ikke er mere end 30 ECTS bagud i din uddannelse (60 ECTS for studerende, som har påbegyndt deres uddannelse før 1. juli 2016). VIA vil så vidt overhovedet muligt sørge for, at prøver som bliver udsat på grund af en eventuel konflikt, bliver afholdt så snart konflikten er overstået, så din SU ikke påvirkes af konflikten. VIA afventer i øjeblikket svar fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte på, hvordan du er stillet, hvis du skulle komme mere end 30 ECTS bagud i din uddannelse som følge af en strejke/lockout. ØKONOMI II Bliver perioden for mit ungdomskort udvidet svarende til perioden for en strejke/lockout? ​Svar: VIA afventer i øjeblikket svar fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte på spørgsmålet. Økonomi III: Hvis jeg er i lønnet praktik, får jeg så løn under en strejke/lockout? (opdateret 15.03.2018) Svar: Som studerende er du ikke omfattet af konflikten. Dette gælder både ved strejke og ved lockout. Er du i lønnet praktik under en strejke eller en lockout, er du derfor fortsat berettiget til løn, også selvom din praktikinstitution er nødt til at sende dig hjem. ADGANG TIL CAMPUS, BRUG AF BIBLIOTEK Har jeg stadig adgang til campus og undervisningslokaler under en strejke/lockout? ​Svar: Campus og undervisningslokaler vil være åbne under en eventuel konflikt. Bibliotekerne er åbne, så du kan låne materiale, ligesom du kan bruge studie- og læsepladser– også selvom der måske ikke er personale til stede. ADGANG TIL WISEFLOW, PRAKTIKPORTALEN OG ANDRE SYSTEMER Har jeg stadig adgang til studienet, WISEflow, Praktikportalen og andre af VIAs systemer, selvom der er lockout? Svar: Ja, det er vores forventning, at alle systemer kører som normalt. Planlagte aktiviteter, herunder prøver, vil være åbne i VIAs systemer under en eventuel konflikt. Aktiviteter, som endnu ikke er planlagte, udsættes indtil konflikten er ovre. Din uddannelse vil tilrettelægge endnu ikke afholdte aktiviteter samt udsatte aktiviteter efter konfliktens ophør, og du vil løbende modtage informationer herom her på siden eller på uddannelsen. PROJEKTPERIODER, HERUNDER BACHELORPROJEKT I Vil jeg få længere tid til mit projekt svarende til perioden for en strejke/lockout? Svar: Datoen for aflevering af dit projekt udsættes som udgangspunkt ikke. Det skyldes, at du fortsat har mulighed for at arbejde på dit projekt under en konflikt. Har du imidlertid været forhindret i at arbejde på dit projekt under en eventuel konflikt, fx fordi du udarbejder dit projekt i samarbejde med en offentlig institution, som er omfattet af konflikten, skal du ansøge om forlængelse af projektperioden ved din uddannelse. I så fald skal du vedlægge dokumentation for, at du har været forhindret i arbejde på dit projekt i perioden. Din uddannelse vil derefter træffe afgørelse om, hvorvidt din projektperiode kan forlænges. Bemærk i denne forbindelse, at en omfattende arbejdsretlig konflikt er en særlig situation, og at selvom VIA gør alt, hvad der er muligt, har du selv et stort ansvar for at sikre, at dit studieforløb påvirkes mindst muligt af en eventuel konflikt. PROJEKTPERIODER, HERUNDER BACHELORPROJEKT II Vil jeg få erstattet planlagte vejledningstimer/-møder, hvis disse bliver aflyst som følge af strejke/lockout? ​Svar: Mistede vejledningstimer/-møder forsøges så vidt muligt erstattet, når en eventuel konflikt er ovre. Kontakt din vejleder umiddelbart efter konflikten ophører for at aftale nye vejledningstimer/-møder. Ovenstående og mere kan findes på: https://studienet.via.dk/projects/OK18/default.aspx // ENGLISH // LOCKOUT UPDATE - IMPORTANT KNOWLEDGE FOR YOU STUDING AT VIA UNIVERSITY COLLEGE There's news from VIA's mangement about how we as a student are effected in a possible conflict. If you are unsure about what it implies or are unhappy with the answers given then send a message to us here on Facebook and we will try to take it up with the relevant management. Share the update with your fellow students and like the student council to keep up with the latest relevant news for you as a student in VIA. EXAMINATION How should I react if a exam/test is organized at the time of strike / lockout? Answer: Test/exams that can not be held due to strike / lockout are exposed. You do not use an exam attempt. When a possible conflict is over, your education organizes new exam/test dates and informs you as soon as possible. Note that new exam/test can be organized during the same period as regular or optional replacementactivities. CLASSES/EDUCATION How should I react if my classes is canceled due to strike or lockout? Reply: You must follow the instructions that you receive from your education. Your education will, as far as possible, provide for the organization of compensation activities, eg self-study, instead of canceled classes. When a possible strike / lockout is over, resume your study on the same terms as before the strike / lockout occurred. Then your education will assess whether the completed replacement activities can be substituted for the canceled classes, or if there is a need for additional replacement classes. The reason why your education can not assess this already when a strike or lockout occurs is that no one knows how long such a conflict will last. Note that, as a student, you are not entitled to a vacation, so why your education can organize compensation activities in periods that are generally free of classes. INTERNSHIP How should I relate if my internship is affected by strike / lockout? Answer: If your internship is subject to a possible strike or lockout, follow the internship's instructions to either continue the internship or leave the institution. As a student, you are basically not involved in the conflict, regardless of whether the internship is paid or unpaid If your internship can continue during the conflict or if your internship is not affected by strike or lockout, your internship will continue on the same terms as before a possible conflict began. If your internship continues at a conflict-based internship, you must only perform educational-relevant tasks that you should still have done as part of the internship. If your internship can not continue, contact your education. Your education plans for replacement activities that you must meet instead of practice as long as a possible conflict persists. There are compulsory duties for these activities. When a possible conflict stops, resume your internship on the same terms as before the conflict. Note that the internship can change schedule, meeting times, etc. as a result of the conflict. After the end of the internship, your education will assess whether the time you have completed in the internship together with the completed replacement activities can be substituted for the planned internship. If this is the case, your education will dispense with the extent of the internship and you can continue your education as planned. In short internships or if a possible conflict lasts for a while, this is not always possible. In such cases, your education will plan either an extended or new internship that ensures that you are given the opportunity to attain the learning goals in practice. Note that it is your education that is responsible for ensuring that you have the opportunity to achieve the learning goals - not that you actually do. You are responsible for ensuring that your education is minimized by a possible conflict. Note that, as a student, you are not entitled to a vacation, so why your education may choose to organize compensation training for periods that are generally free of classes ECONOMY I Am I still entitled to SU during a strike / lockout? Reply: According to the rules for SU, you are entitled to SU, as long as you are not more than 30 ECTS behind in your education (60 ECTS for students who have started their education before 1 July 2016). VIA will as far as possible ensure that exams that are exposed to a possible conflict will be held as soon as the conflict is over, so your SU is not affected by the conflict. VIA is currently awaiting response from the Board of Institutions and Educational Support on how you are asked if you should come more than 30 ECTS behind in your education due to a strike / lockout. ECONOMY II Will the period for my youth card (public transportation discount) be extended corresponding to the period of a strike / lockout? Reply: VIA is currently awaiting reply from the Board of Institutions and Educational Support on the issue. Economy III: If I'm in paid internship, do I get such pay during a strike / lockout? (updated 15.03.2018) Reply: As a student you are not covered by the conflict. This applies both to strike and lockout. If you are in paid internship during a strike or lockout, you are therefore still entitled to pay even if your internship has to send you home. ACCESS TO CAMPUS, USE OF LIBRARY Do I still have access to campus and classrooms during a strike / lockout? Reply: Campus and classrooms will be open during a possible conflict. The libraries are open so you can borrow material, just like you can use study and reading places - even though there may not be staff available. ACCESS TO WISEFLOW, PRAKTIKPORTALEN AND OTHER SYSTEMS Do I still have access to the studynet, WISEflow, the internship portal and other VIA systems, even though there is lockout? Reply: Yes, we expect all systems to run as normal. Scheduled activities, including tests, will be open in VIA's systems during a possible conflict. Activities that are not yet planned are postponed until the conflict is over. Your education will organize activities that have not yet taken place as well as postponed activities after the end of the conflict and you will receive information on this page or on the course on a regular basis. PROJECTS, INCLUDING BACHELOR PROJECTS I Will I have more time for my project corresponding to the period of a strike / lockout? Reply: At first the date of submission of your project will not be postponed. This is because you still have the opportunity to work on your project during a conflict. However, if you have been prevented from working on your project during a possible conflict, for example, because you are preparing your project in cooperation with a public institution that is involved in the conflict, you must apply for extension of the project period during your education. In this case, you must attach documentation that you have been prevented from working on your project during the period. Your education will then decide whether your project period can be extended. Note in this connection that a comprehensive labor conflict is a special situation and that while VIA does everything possible, you have a major responsibility to ensure that your study program is minimized by a possible conflict. PROJECTS, INCLUDING BACHELOR PROJECT II Will I get replaced scheduled hours / meetings if canceled due to strike / lockout? Reply: Lost guidance hours / meetings are attempted as far as possible when a possible conflict is over. Contact your supervisor immediately after the conflict ends in order to appoint new guidance hours / meetings.

facebook.com

HVILKE SPØRGSMÅL VIL DU HAVE SVAR PÅ OM KONFLIKTEN? //English below// Vi hedder Krista (th) og Hedvig (tv) og er formand og næstformand i Studenterrådet i VIA. Sammen med vores studenterkoordinator Mads arbejder vi lige nu for at VIAs studerende får så god information om den mulige strejke og lockout af VIA-ansatte som muligt. Derfor: Har du spørgsmål i forbindelse med OK18-konflikten og dens betydning for dit studie? Så kan du stille dit spørgsmål under billedet, og vi vil tage dit spørgsmål med videre, og sørge for at de bliver adresseret så godt som muligt. Husk at invitere dine medstuderende med til like siden, så I kan få seneste nyt om hvordan situationen udvikler sig. WHAT WOULD YOU HAVE ANSWERS TO CONCERNING THE CONFLICT? Our name is Krista (right) and Hedvig (left) and we are chairman and vice-chairman of the student council in VIA. Together with our student coordinator Mads, we are working to ensure that VIA students receive the best possible information about the possible strike and lockout of VIA employees. Therefore: Do you have questions the collective agreement conflict and its effect on your study? Then you can ask your question below the picture and we will take your question further and make sure they are addressed as well as possible. Remember to invite your fellow students to the same page so that you can get latest news about how the situation is developing

facebook.com

LOCKOUT UPDATE NR. 2 VIA har nu oprettet et projektsted på studienet, hvor der løbende vil komme opdateringer om konflikten omkring overenskomstforhandlingerne. https://studienet.via.dk/projects/OK18/default.aspx Der er ikke meget nyt, men der bliver arbejdet på spørgsmålene omkring undervisning, eksamen og praktik. I mellemtiden vil vi gerne understrege at det ikke er sikkert at der når at komme konflikt, og dermed igangsættelse af både strejke og lockout. Vi følger situationen meget tæt, og melder ud når vi har afgørende nyt til vores medstuderende omkring hvordan VIA forholder sig til det, og hvad vi vil anbefale. Bedste hilsner formandsskabet i Studenterrådet Krista og Hedvig. /ENGLISH/ LOCKOUT UPDATE NO. 2 VIA has now created a project site on the studynet, where updates will be updated on the conflict of the danish collective bargaining negotiations. https://studienet.via.dk/projects/OK18/default.aspx There is not much news, but work is being done on the issues of teaching, exam and internship. In the meantime, we would like to emphasize that it is not certain that there will be conflict, thus initiating both a labor strike and employer lockout. We follow the situation very closely and announce when we have crucial news to our fellow students about how VIAs plans is and what we would recommend you to do. Best regards the chairmansshop of The Student Council Krista and Hedvig

facebook.com

LOCKOUT UPDATE Der kommer en melding ud i dag til alle studerende på studienet om hvordan VIA pt. arbejder med at forberede den mulige situation at en lockout træder i kraft pr. 10 april, og dermed hjemsendelse af ansatte i VIA og mange offentlige praktiksteder. Vi arbejder fortsat på at vi og vores medstuderende vil blive stillet bedst muligt under et sådan forløb. Inviter jeres medstuderende til at like denne side, så I kan få hurtig og direkte kommunikation om de seneste meldinger. /ENGLISH/ There will send a message to all students today on studynet about how VIA currently is working to prepare the possible situation that a lockout enters into force per. April 10, and thus repatriation of employees in VIA and many employees concerning the internships in the public sector We are still working to ensure that we and our fellow students will be benefited as best as possible during such a course. Invite your fellow students to like this page so you can get quick and direct communication about the latest messages.

facebook.com

Kære alle. Studenterrådets formandsskab er i dialog med VIAs ledelse om hvordan vores situation som studerende ser ud, hvis regeringen som varslet lockouter statsansatte 10. april - herunder undervisere og andre ansatte i VIA. Vi vil i den kommende tid gøre vores for at VIA giver klare svar til alle studerende hvordan vi er stillet, i så fald arbejdsgivere og lønmodtagere ikke bliver enige om en overenskomst. Vi opdaterer når vi ved mere.

facebook.com

Går du på Campus C I Aarhus og synes det er fedt med alle de forskellige sociale begivenheder som er på Campus? Så bør du ikke misse Campus Cs studiesociale generalforsamling senere i dag - og glem ikke at tage en medstuderende med! 👭👬☕🎂

facebook.com

Er du studerende på en af VIAs uddannelser i Holstebro? Så se med her! De studerendes råd på ergoterapeutuddannelsen i Holstebro har med støtte fra Studenterrådet i VIAs Fond (tidligere VIA-DSR Fonden) fået dette arrangement med Chris Macdonald op at stå! Det handler om mentalt overskud, sund energi og så er det gratis! Hvis I som studerende gerne vil lave et arrangement, kan du altid søge Studenterrådet i VIAs Fond - sidste frist for dette er allerede 15/3 til via.dsr@via.dk. Skynd jer at søg :-)

facebook.com

⭐️ NYT NAVN OG NYT FORMANDSSKAB ⭐️ // English below // På vores generalforsamling den 25. februar på Campus C blev det besluttet at VIA-DSR fremover skal hedde Studenterrådet i VIA, bl.a. for klarere at kunne kommunikere hvad vi laver i det daglige og gøre det klart at vi er ét samlet råd for alle studerende i VIA. Vi fik også valgt et nyt formandsskab. Byd velkommen til Krista Riina-Maaria Singh som formand og Hedvig Lund Dybdal som næstformand. Krista læser til sygeplejerske og Hedvig læser til psykomotorisk terapeut, begge på Campus i Randers. Krista og Hedvig har været en del af VIA-DSR som campusrepræsentanter inden de tiltrådte som formandsskab for Studenterrådet, så det er kendte ansigter som nu står i spidsen for VIAs over 18.000 studerende. Studenterrådet har gang i rigtig mange ting: Vi kæmper for, at de besparelser, som regeringen har pålagt VIA, findes de mest fornuftige steder, vi arbejder hver dag på at involvere studerende i beslutninger som træffes i VIAs mange hjørner og kroge og vi er opsatte på at få flere til at blive studenterpolitisk aktive i VIA i det kommende år, så vi får en stærkere stemme. For at nå vores ambitioner vil vi også gerne være mere synlige i vores arbejde. Derfor brygger vi på et nyt logo og udtryk for Studenterrådet, som vi efter planen vil lancere til april. Her vil der også være større mulighed for at få lavet plakater mv. til sit eget DSR (De Studerendes Råd) på campus eller på sin uddannelse. Like, og kommenter gerne og hjælp med til at give Krista og Hedvig og Studenterrådet i VIA en god start! 🎊🍾🎉 (Foto af: Morten la Cour) ⭐️ NEW NAME AND NEW CHAIRMANSSHIP ⭐️ At our general assembly on the 25th of February at Campus C, it was decided that VIA-DSR will now be called "The Student Council in VIA" to communicate more clearly what we do and make it clear that we are one collective council for all students in VIA. We also got a new chairmansship. Welcome to Krista Riina-Maaria Singh as chairman and Hedvig Lund Dybdal as Vice Chairman. Krista is studying to become a Nurse and Hedvig reads to psychomotor therapist, both at Campus in Randers. Krista and Hedvig have been part of VIA-DSR as campus representatives before joining the Student Council, so it is known faces that now pave the way for VIA's over 18,000 students. The Student Council is doing a lot of things: We are fighting for the cuts that the government has imposed on VIA to be found the most reasonable places for students, we work every day to involve students in the decision making in VIA's many corners and hooks and we are upset to make more people become active in VIA in the coming year, so we get a stronger voice. In order to achieve our ambitions, we also want to be more visible in our work. That is why we are brewing on a new logo and expression for The Student Council, which we plan to launch in April. Here you will also be able to make posters, etc. to your own DSR (Student Council) on campus or on your education. Like, and comment to help to give Krista and Hedvig and The Student Council in VIA a good start! 🎊🍾🎉 (Photo by: Morten la Cour)

facebook.com

Vil du også gøre en forskel for dine medstuderende? Så duk op på søndag kl 13 på campus Aarhus C! Vi skal have valgt helt nyt formandsskab, og dét er en mulighed, du ikke kan sige nej til :)

facebook.com

FÅ DEL I VIA-DSR Fondens PULJE PÅ 50.000 KR - SØG INDEN DEALINE 15/3. Mangler I penge til at lave de seje aktiviteter I gerne vil lave i jeres studerendes råd? Så er det nu I skal søge om at få del i VIA-DSR's fond. I kan læse mere om hvordan I ansøger via dette link: www.bit.ly/ansøgningsskema2018 Hvis I har spørgsmål er I meget velkommen til at skrive til Via Studenterkoordinator Mads her på Facebook, mhdi@via.dk eller +4587551016.

facebook.com

50.000 underskrifter er indsamlet! Nu skal uddannelsesloftet igen drøftes i Folketinget 🔥🔥🔥

facebook.com

STUDERENDE SØGES TIL VIAS NYE IT TESTPANEL Afdelingen IT & Digitalisering søger ca. 20 studerende til VIAs nyoprettede testpanel. Testpanelet skal hjælpe med at teste VIAs digitale løsninger, og her vil du få en vigtig rolle i at teste og komme med inputs til fremtidens digitale løsninger i VIA. Er det måske dig der vil hjælpe med at gøre VIAs IT-systemer bedre for dig og dine medstuderende? Så kan du læse mere her: https://studienet.via.dk/sites/uddannelse/Delte%20dokumenter/bliv-en-del-af-vias-it-testpanel.pdf

facebook.com

Quiz

NEAR Studenterrådet i VIA