Top Local Places

Camau Cerdd / Steps in Music

Canolfan Gerdd William Mathias, Caernarfon, United Kingdom
Music Lessons & Instruction School
advertisement

Description

ad

Cyfle gwych i blant ifanc ddarganfod byd cerdd mewn sesiynau hwyliog drwy ddefnyddio offerynnau, gemau, caneuon a mwy!
A great opportunity for young children to discover the wonders of the world of music by using instruments, games, songs and more!   Ers 2007 mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi bod yn gweithio efo'r tiwtor Marie-Claire i ddatblygu cynllun Camau Cerdd i blant rhwng 15 mis - 7 mlwydd oed.  Ceir sesiynau Camau Cyntaf Cerdd i blant rhwng 15 mis - 3 oed gyda rhiant/gwarchodwr, yna dilyniant mewn dosbarthiadau Camau Nesaf Cerdd i blant rhwng 4-7 oed.
Since 2007 Canolfan Gerdd William Mathias have been working with music tutor Marie-Claire in developing the Steps in Music programme for children aged between 15 months - 7 years.  First Steps in Music sessions are held for toddlers aged between 15 months - 3 years with parent/guardian, then following up to the Next Steps in Music classes for children aged between 4-7 years.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Dewch i weld ni a Mr Cerdd yn yr Eisteddfod wythnos nesaf! Dydd Llun y 7fed a Dydd Mercher yr 9fed o Awst am 10:00yb ym mhabell Menter Iaith Môn. Sesiynau i blant 6mis-3oed. Come and see us and Mr Cerdd at the Eisteddfod next week! Monday the 7th and Wednesday the 9th of August at 10:00am in the Menter Iaith Môn tent. Sessions for children aged 6months-3years.

facebook.com

🎈 🎂 Penblwydd Hapus yn 10 oed i Camau Cerdd! Wedi mwynhau y parti yn fawr iawn. Diolch i bawb am ddod ac i'r holl perfformwyr ardderchog! Happy Birthday to Camau Cerdd - 10 years old! We have really enjoyed the party. Thanks to everyone who came and to all the wonderful performers! 🎈 🎂 Marie-Claire, Charlotte ac Elin

facebook.com

🎈 Balŵns yn barod i addurno SP2 Galeri i parti 10oed Camau Cerdd! Edrych ymlaen i weld chi wedyn! Cofiwch am y sesiynau cynt. 13.00 Camau Nesaf 4-7oed 14.00 Cropian a Camau Cyntaf fyny i 4oed Parti yn cychwyn am 14.45 🎈Balloons are ready to decorate SP2 Galeri for Camau Cerdd's 10th birthday! Looking forward to seeing you later! Don't forget the sessions before hand. 13.00 Next Steps 4-7years 14.00 Shuffle and First Steps up to 4years Party starts at 14.45

facebook.com

Dyma'r amserlen lawn ar gyfer diwrnod agored CGWM yng Nghaernarfon Dydd Sadwrn yma - digon o bethau eraill i wneud cyn ac ar ôl eich sesiynau Camau Cerdd ac wrth gwrs y parti! Here is the full time table for the CGWM open day in Caernarfon on Saturday - lots of other things to do before and after your Camau Cerdd sessions and of course the party!

facebook.com

Sesiynau Camau Cerdd am ddim a pharti i ddilyn! Be sy'n well ar b'nawn dydd Sadwrn? 22/7/17 yn Galeri (Caernarfon) 🎈 Free Steps in Music sessions and a party to follow! Nothing better for a Saturday afternoon. 22/7/17 at Galeri (Caernarfon) Gwynedd-NiLlyfrgelloedd Gwynedd LibrariesGwynedd Greadigol-Creative GwyneddDigwyddiadau CaernarfonMeithrinfa Plant Parciau NurseryMeithrinfa Ffalabalam CyfBabinogion Caernarfon

facebook.com

facebook.com

Fel rhan o ddathliadau penblwydd Camau Cerdd yn 10 oed mi fydd yna sesiynau yn cael eu cynnal yn y Sŵ Môr ar Ynys Môn. Dewch yn llu! As part of the celebrations for Camau Cerdd's 10th birthday there will be sessions held in the Sea Zoo on Anglesey. A warm welcome!

facebook.com

Mae Camau Cerdd yn cael ei ben-blwydd yn 10 oed mis nesaf ac mi fydden ni yn cael parti i ddathlu!! Dewch am sesiwn am ddim, chacen a cherddoriaeth byw gan gyn-fyfyrwyr Camau Cerdd sydd bellach wedi symud ymlaen i gael gwersi offerynnol. Mae'r parti yn rhan o ddiwrnod agored Canolfan Gerdd William Mathias a bydd digwyddiadau eraill ymlaen yn ystod y diwrnod. Edrych ymlaen at weld chi yno ar 22/7/7 yn Galeri (Caernarfon) Camau Cerdd is celebrating it's 10th birthday next month and we will be having a party to celebrate!! Come for a free session, cake and live music from some of Camau Cerdd's past pupils who have now progressed to having instrmental lessons. The party is part of Canolfan Gerdd William Mathias' open day and other activities will be happening throughout the day. We look forward to seeing you there on the 22/7/17 in Galeri, Caernarfon

facebook.com

facebook.com

Mr Cerdd a Charlotte Camau Cerdd wedi cael hwyl yn Gerddi Gwaenynog Dinbych ddoe yn dathlu diwrnod teulu Beatrix Potter. Mr Cerdd and Charlotte Camau Cerdd enjoyed themselves yesterday celebrating the Beatrix Potter Family Day in the Gwaenynog Gardens in Denbigh #beatrixpotter #denbigh #dinbych #gwaenynoggardens #menteriaithsirddinbych #camaucerdd #canolfangerddwilliammathias

facebook.com

Bydd sesiynau Camau Cerdd ymlaen yn y digwyddiad yma fory. Dewch draw i gael hwyl wrth cymryd rhan! Camau Cerdd sessions will be happening in this event tomorrow. Come over to take part and have some fun!

facebook.com

Y tîm wrthi heddiw yn cynllunio sypreis Camau Cerdd! Daliwch i wylio y dudalen i ddarganfod be'! Bydden ni yn gadael i chi wybod yn fuan! The team has been planning a Camau Cerdd surprise today! Keep checking this page to find out what it is! We will let you know soon!

facebook.com