Top Local Places

Region Västerbotten

Västra Norrlandsgatan 13, Umeå, Sweden
Organization

Description

ad

PLATS FÖR NYA TANKAR – Region Västerbotten – politiskt styrd organisation för regional utvecklingskraft. www.regionvasterbotten.se Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Skälet till att våra medlemmar, länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting, bildade Region Västerbotten den 1 januari 2008 är att i en politisk styrd organisation ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.

Region Västerbotten har hela tiden länets tillväxt och utveckling i fokus. Vårt regionala utvecklingsarbete handlar ytterst om att länet ska utvecklas positivt. Vi arbetar för att öka vår attraktionskraft och skapa bästa möjliga livsvillkor för länets medborgare. En positiv regional utveckling skapar sysselsättning, god tillgång till utbildning, fritid och kultur, ett bra boende och en god samhällsservice.

Vi gör detta genom:
• Att bevaka och påverka de processer och beslut på EU-nivå och nationell nivå som berör regionen
• Att leda arbetet med länets tillväxtstrategier och prioriteringar
• Att finansiera, stödja och driva utvecklingsinsatser som är viktiga för länets utveckling
• Att utveckla nätverk och samverka med aktörer inom och utanför länet


Våra fokusområden är regional utvecklingsplanering, näringsliv och företagande, turism (Västerbottensturism), energi, miljö och klimat, kompetensförsörjning och utbildning, transportinfrastruktur och kommunikationer, IT-infrastruktur och tillämpningar (IT Västerbotten), förnyelse av samhällsservice, internationellt engagemang och EU-arbete samt regional kulturutveckling.

CONTACT

Quiz

NEAR Region Västerbotten