Top Local Places

Assyrians without Borders

Segersbyvägen 4, 4 tr, Norsborg, Sweden
Non-profit organization

Description

ad

Assyrians Without Borders (AWB) is an independent humanitarian agency working for the Assyrians (also called Syriacs and Chaldeans) in their native homeland in Middle East.  

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

God Jul och Gott Nytt År! Assyrier Utan Gränser vill tacka alla Er – privatpersoner, företagsvänner, ambassadörer och volontärer – som på något sätt bidragit till vårt arbete det gångna året. Er generositet och Ert stöd har på många sätt gjort tillvaron bättre för tusentals utsatta assyrier i sina ursprungsländer. Förutom årets tidigare projekt har vi denna jul till exempel kunnat glädja minst 2000 barn med julklappar. Dessa julgåvor har delats ut bl.a i samband med vår volontärresa till olika flyktingförläggningar i Irak samt i Khabour, Hassake stad och Qamishli i Syrien. I Irak har det dessutom delats ut gosedjur, matchtröjor och souvenirer från Assyriska FF och Hammarby Fotboll samt tandborstar från Humble Brush. Tack för att Ni hjälper oss att hjälpa – tillsammans gör vi skillnad!

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Assyrians without Borders's post

ASSYRIER UTAN GRÄNSER I IRAK (Enligsh text below) Assyrier Utan Gränsers resa i Irak har nått sitt slut. Syftet med denna resa har varit att utföra en förstudie som är finansierad av Forum syd. En förstudie innebär att samla in information av lokala aktörer om vilka behov som finns för att möjliggöra för framtida projekt. Vi studerade även omgivningen och levnadsvillkoren bland målgruppen som förstudien avser. Vi har därför bland annat konsulterat med vår lokala samarbetspartner, Assyrian Aid Society in Iraq, om vilka de primära behoven anses vara bland de interna flyktingarna och verksamheter som bedrivs lokalt av/för målgruppen. Vi träffade även sex representanter från Assyrian Women Union i Dohuk, assyriska kvinnoförbundet, som arbetar för att stärka assyriska kvinnors självmakt genom att skapa bland annat arbetstillfällen och rum för samtal, aktiviteter och gemenskap. Sist träffade vi Chaldoassyrian Student and Youth Union som är ett ungdomsförbund med flera tiotal lokalföreningar över hela Irak. Ungefär 20 unga medlemmar deltog i en workshop som Assyrier Utan Gränser höll. Viktiga och givande samtal delades sinsemellan under båda mötena. Slutligen besökte vi även den assyriska skolan Akitu som ligger i Dohuk (Nohadra). Här går ungefär 280 elever från årskurs 1 - 6 där alla ämnen ges på assyriska förutom språklektionerna. När vi besökte skolan delade vi även ut Humble Brush tandborstar. Det gjordes till två olika klasser och vi lämnade även en del tandborstar till resterande elever på skolan. Vårt första intryck när vi klev in i skolan och gick genom skolans korridorer, var att det är väldigt kallt. Rektorn som senare satte sig med oss, berättade att de har bekymmer med temperaturen inomhus. På sommaren är det för varmt då det inte finns möjlighet att kyla ner klassrummen medan det på vintern blir alldeles för kallt. Rektorn menade att detta bekymmer kan hindra eleverna från att kunna koncentrera sig under sin skoltid. Liknande samtal har vi haft när vi besökt flyktingförläggningar och verksamheter. Assyrier Utan Gränser vill tacka alla läsare, givare och medlemmar för det stöd som givits. Håll utkik efter en reseberättelse med mer detaljerad information om resan! Ert stöd och donationer gör skillnad! ASSYRIANS WITHOUT BORDERS IN IRAQ Assyrians Without Borders trip to Iraq has now reached its end. The purpose of this trip was to conduct a feasibility study, funded by the swedish organisation Forum Syd, that involves gathering information from local stakeholders on the needs in the local communities amongst our target group. We also studied the surroundings and living conditions among the target group that the feasibility study concerns to enable future projects in Iraq. We consulted with our local partner, Assyrian Aid Society in Iraq, on which the primary needs are amongst the internal refugees and about the activities that are conducted locally by / for the target group in Irak. We also met with six representatives of the Assyrian Women Union in Dohuk who works to empower women by creating job opportunities and spaces for activities. Lastly, we met with Chaldoassyrian Student and Youth Union, that has several dozen local associations across Iraq. Approximately 20 young members participated in a workshop that Assyrians Without Borders held. We had many fruitful discussions with both organizations. Finally, we also visited an Assyrian school, Akitu, located in Dohuk (Nohadra). Here goes about 280 students, where all the subjects taught to the students are done in the Assyrian language, except other language modules. When we visited the school we also distributed toothbrushes donated by Humble Brush. This was made to two different classes and then we left some toothbrushes to the remaining students at the school. Our first impression when we stepped into the school and went through the school hallways, was that it is very cold inside. The headmistress, who later sat down with us, told us that they have great trouble with the indoor temperature. During the summer, it is too hot whilst it is too cold during the winter because there is shortage of gas available to the school for their oil heating systems. The headmistress expressed concern about that this prevents the children from concentrating during class. We had similar conversations when we visited refugee camps and during the different meetings with local stakeholders. Assyrians Without Borders would like to thank all the readers, followers, donors and members for the support that has been given. Keep a look out for a travel story that will be published shortly with more detailed information from the trip! Your support and donations make a difference!

Photos from Assyrians without Borders's post
facebook.com

Photos from Assyrians without Borders's post

ASSYRIER UTAN GRÄNSER I IRAK (English text below) Idag fick Assyrier Utan Gränser följa med och se hur medicinprojektet bedrivs här i Nohadra (Duhok). Vi fick åka med medicinteamet i en bil där alla mediciner placeras för att sedan transporteras till byn. Två till tre gånger i veckan åker denna bil runt till olika byar för att ge internflyktingar olika mediciner efter behov. Idag åkte de till byn Feskhabour som ligger i Zakho. Vi delade även ut gosedjur och Humble Brush tandborstar till de barn som dök upp. Medicinteamet består av läkaren Dr Eman Salim, medicinanalytikern Shmoel Haido Dawid och Odisho Odisho - som agerar både chaufför och sekreterare på plats. Samtidigt som vi delade ut gosedjur och tandborstar tog de emot mer än 160 patienter på mindre än 3 timmar i en liten och väldigt kall lokal. När vi samtalade med patienter som väntade på sin tur uttryckte samtliga att de är i stort behov av det här medicinprojektet. Utan medicinprojektet hade många barn, vuxna och äldre inte fått tillgång till medicinsk hjälp överhuvudtaget. Vi fick även bevittna hur mycket ett gosedjur kan betyda för ett litet barn. I början fanns det bara en liten pojke i lokalen bland de äldre. Han heter Sevak Hago och är 5 år. Han fick en liten tiger som gosedjur. Han kramade om den hårt och gav gosedjuret ett namn ganska snabbt. Han började klappa och leka med gosedjuret som att den var hans bästa vän. Han ville gärna att vi fotade honom tillsammans med hans lilla tiger. Hans leende värmde våra hjärtan. Detta bekräftar ytterligare vikten av detta medicinprojekt som ni månadsgivare och medlemmar bidragit till med era donationer. Vill ni bidra till Assyrier Utan Gränsers arbete så kan ni göra det här www.assyrierutangranser.se/stod-oss-som-privatperson/ ASSYRIANS WITHOUT BORDERS IN IRAQ Today Assyrians Without Borders joined and saw how the medical project is in Nohadra (Dohuk). We got to go with the medical team in a car where all medicines are placed and then transported to various villages. Two to three times a week this car drives to different villages to provide IDPs different medicines as needed. Today they went to the village Feskhabour located in Zakho. We also handed out stuffed animals and Humble Brush's toothbrushes to the children who showed up. The medical team, Dr Eman Salim, medical technician - Shmoel Haido Dawid and Odisho Odisho - he is both the driver and secretary, received more than 160 patients in less than 3 hours in a small and very cold room while we handed out stuffed toys and toothbrushes. We spoke to the patients waiting whilst they were waiting for their turn, and all of them expressed that they need this medical project. Without the medical project, many children, adults and elderly would not have access to medical assistance whatsoever. We also got to witness how much a stuffed animal can mean for a small child. In the beginning, there was one little boy in the room among the elderly. His name is Sevak Hago and he is 5 years. He received little tiger that he hugged tightly and gave a name almost immediately. He began to pet and play with his new stuffed animal as if it was his best friend. His smile spread a lot of joy among us all. What we saw confirms the importance of this medical project. Without all of our monthly donors and members, this would not be possible. If you wish to donate to Assyrians Without Borders' follow the link www.assyrierutangranser.se/stod-oss-som-privatperson/

Photos from Assyrians without Borders's post
facebook.com

Timeline Photos

OBS! Idag är det sista dagen för att kunna beställa Julogram! (För dig som är företagare så är Julogram den bästa tänkbara Julgåvan till dina anställda!) Vad betyder väl en ytterligare julklapp för den som inte saknar något? För den som saknar allt gör din gåva hela skillnaden! Därför är årets julklapp ett Julogram (gåvobevis) – som du kan ge bort till dina nära & kära samtidigt som din gåva kommer att skänka glädje till barnen i Irak och Syrien genom utdelning av julklappar. Beställ dina Julogram genom att maila till julogram@awbswe.se och ange: -Givarens namn. -Mottagarens namn och postadress. Betala in 200 kr (eller ett valfritt högre belopp) för varje Julogram till PlusGiro 90 01 21-5 eller Bankgiro 900-1215 eller via SWISH till nr 123 900 12 15 och märk betalningen med “JULOGRAM”. Du som är företagare kan ge bort Julogram till dina anställda och betala via faktura, kontakta oss för mer information. OBS! För att dina Julogram ska nå fram innan Jul behöver vi få in din beställning senast 19:e december.

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Assyrians without Borders's post

ASSYRIER UTAN GRÄNSER PÅ PLATS I IRAK (English text below) Idag, tidigt på morgonen, fortsatte Assyrier Utan Gränser sin resa i Irak till provinsen Dohuk (Nohadra), som ligger ungefär 3 timmar från Ankawa. Väl på plats fick vi besöka vår lokala samarbetspartner, Assyrian Aid Society in Iraq (AAS-I) på deras huvudkontor. Där fick vi träffa och samtala med Ashur Sargon Eskrya som är ordförande för AAS-I samt andra volontärer och medarbetare från organisationen. Därefter åkte vi vidare till en flyktingförläggning kallad Odrana Camp som finansieras och drivs av AAS-I. Assyrier Utan Gränser delade ut julklappar till barn mellan 6-12 år med hjälp av AAS-I. Efter julklappsutdelningen, som köptes in genom Assyrier Utan Gränsers julgåvor, delades gosedjur ut till de yngre barnen. Dessa är de gosedjur som samlades in tidigare denna vecka i Södertälje. Sedan utdelades även tandborstar, donerade av Humble Brush samt nappar och matchtröjor av Assyriska FF. Slutligen fick barnen också matchtröjor och shorts donerade av Hammarby Fotboll. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som tog er tid att donera gosedjur och till alla våra månadsgivare och medlemmar som gjort detta möjligt. Sedan vill vi även tacka företaget Humble Brush som donerat 1200 tandborstar. Kvarvarande tandborstar kommer att delas ut senare i veckan till andra barn som lever i andra flyktingförläggning. Idag fick vi alla tillsammans ett många barn att le trots deras svåra livssituation här i norra Irak. Tack för att ni följer vår resa. Har ni frågor eller funderingar? Hör gärna av er! ASSYRIANS WITHOUT BORDERS IN IRAQ Earlier this morning, Assyrians Without Borders continued its journey through Iraq to the province of Dohuk (Nohadra), which is about 3 hours from Ankawa. When we arrived, we visiting our local partners, Assyrian Aid Society in Iraq (AAS-I) at their headquarters in Nohadra. There we met and talk to Ashur Sargon Eskrya who is the chairman of AAS-I and other volunteers and employees of the organization. Afterwards, we went to a refugee camp called Odrana Camp that is financed and run by AAS-I. Assyrians Without Borders distributed out Christmas gifts to children between the ages of 6-12 years with the help of AAS-I. After handing out Christmas gifts, which were bought with the money brought in through Assyrians Without Borders Christmas gift campaign, we distributed stuffed animals to the younger children. These are the stuffed animals that were collected earlier this week in Södertalje, Sweden. Then we also distributed toothbrushes donated by Humble Brush and the children also received game jerseys (t-shirts) and shorts donated by the Swedish soccer team Hammarby IF. Finally, we also distributed pacifiers and game t-shirts donated the Swedish soccer team Assyriska FF. We want to give a huge thank you to all of that who took the time to donate stuffed animals, and to all our monthly donors and members who made this possible. We also want to thank the company Humble Brush who donated 1,200 toothbrushes. Later on this week, more toothbrushes will be distributed to other children who live in refugee camps here in northern Iraq. Today we made the refugee children smile despite their difficult life situation here in northern Iraq. Thank you for following our journey. If you have any questions regarding our trip, please don’t hesitate to ask!

Photos from Assyrians without Borders's post
facebook.com

AUG samlade gosedjur som julklappar till barnen i Assyrien - Assyria TV

Se intervjuer från Assyria TV - med Assyrier Utan Gränsers vice ordförande Donna-Petra Shaheen om gosedjursinsamlingen och julprojekten (på assyriska), samt med de två volontärerna Romiana Bikasha och Nohadra Heido om resan ner till Irak (på svenska). http://www.assyriatv.org/2016/12/aug-samlade-gosedjur-som-julklappar-till-barnen-assyrien/

facebook.com

Photos from Assyrians without Borders's post

ASSYRIER UTAN GRÄNSER PÅ PLATS I IRAK (Enligsh text below) Idag besökte Assyrier Utan Gränser en förskoleverksamhet och två flyktingförläggningar i Ankawa, Irak Först besöktes förskoleverksamheten som bedrivs av Assyriska Kvinnoförbundet (Assyrian Women Union) i Ankawa. Assyrier Utan Gränser fick möjlighet att både träffa barnen och ta del av verksamheten i stort. Vi fick även träffa förskolans ledning som berättade att verksamheten både skapat arbetsmöjligheter för kvinnorna som flytt undan IS terror i Ninevehslätten och givit barnen en trygg plats att kunna vistas och utvecklas i. Sedan besökte Assyrier Utan Gränser en flyktingförläggning i utkanten av Ankawa. Där bor ungefär 130 assyriska och ett antal yezidiska familjer. Vi möttes av flera barn som sprang ner för slitna stentrappor i tunna kläder och tofflor trots kylan som finns. Längst upp i betongbyggnaden finns ett litet rum som idag används som en förskola för mindre barn. Här delades en del av gosedjuren som många av er donerade ut och togs emot av barnen med glädje. Därefter åkte Assyrier Utan Gränser till den största flyktingförläggning som finns i norra Irak. Här lever över 5000 personer i baracker, alla assyrier. I varje barack, som egentligen rymmer max 2 personer, bor minst 5 personer. Levnadssituationen är inte bara trång det blir också väldigt kallt på grund av tunna väggarna. Marken är lerig och det finns brist på varmvatten. Internflyktingarna gör det bästa för att leva under dessa dåliga levnadsvillkor. Barnen leker i lera bland baracker i tofflor under denna kalla vinterdag. Men trots all misär finns det god sammanhållning bland dem och alla bidrar med det de kan. ASSYRIANS WITHOUT BORDERS IN IRAQ Today, Assyrians Without Borders visited a daycare and two refugee camps in Ankawa, Iraq. Assyrians Without Borders first visited the daycare facilitated by Assyrian Women Union in Ankawa. We met the children and saw the facility where the activities take place. We got to meet the facilitators of the daycare who said that the daycare was created to work both as a place that creates job opportunities for women, who fled from IS invasion in the Nineveh Plain, and gives the children a safe place where they can attend and develop. Later, we visited a refugee camp on the outskirts of Ankawa where approximately 130 Assyrian and a few Yezidi families lives. We were greeted by several children running down the worn-out stairs, in thin clothes and slippers, despite the cold that is. At the top of this concrete building is a small room that is currently used as a daycare for children. We distributed the stuffed animals that many of you donated earlier this week and was received by the children with joy. Lastly, Assyrians Without Borders visited the largest refugee camp located in northern Iraq. Here lives over 5,000 people in barracks, all of them Assyrians. In each barrack, which normally holds a maximum of 2 people, lives at least 5 people. The ground is muddy and there is a lack of hot water. The IDPs (Internally displaced people) do their best to live in these poor living conditions. Children play in the mud amongst the barracks in slippers during this cold day, but despite all the misery, there is good cohesion among the IDPs and they all contribute with what they can.

Photos from Assyrians without Borders's post
facebook.com

A christmass message from our ambassador Linda George. Donate to Assyrians Without Borders with PayPal, click on the link below: http://assyrierutangranser.se/stod-oss-som-privatperson/ If you are living in Sweden, you can donate with: SWISH 123 900 12 15. BangGiro 900-1215. PlusGiro 90 01 21-5. Thank you for supporting our work to make the children of Syria and Iraq smile again.

A christmass message from our ambassador Linda George. 

Donate to Assyrians Without Borders with PayPal, click on the link below: 
http://assyrierutangranser.se/stod-oss-som-privatperson/

If you are living in Sweden, you can donate with:
SWISH 123 900 12 15.
BangGiro 900-1215.
PlusGiro 90 01 21-5.

Thank you for supporting our work to make the children of Syria and Iraq smile again.
facebook.com

Photos from Assyrians without Borders's post

Vi vill rikta ett stort tack till alla, barn och vuxna, som hjälpte till under gårdagens insamling. Tillsammans har vi fått ihop ca 350 st gosedjur och hundratals julkort med varma hälsningar som snart ska delas ut till de assyriska flyktingbarnen i Irak. Ett särskilt tack till Assyriska FF och Hammarby Fotboll, som skänkt matchtröjor och souvenirer, samt till Humble Brush som donerat 1200 tandborstar till behövande barn. Tack till Freddys Bar & Restaurang som sponsrade med mat och fika, samt till Assyriska Kulturföreningen i Södertälje och Läsa för integration för att vi fick låna lokalen. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Photos from Assyrians without Borders's post
facebook.com

Timeline Photos

Imorgon onsdag 14/12 kan du passa på att ge en julgåva och hämta ett Julogram (gåvobevis) att ge till dina nära och kära som julklapp. Vi finns i Assyriska Kulturföreningen i Södertälje, Plan 1 (Hantverksvägen 2, 151 65 Södertälje) mellan kl 17-21 och samlar in gosedjur och julhälsningar till flyktingbarnen i Irak. Varmt välkomna!

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Assyrier Utan Gränsers volontärer kommer resa till Irak den 16/12 och vi har fått möjlighet att ta med lite extra bagage på flyget ner. Eftersom vi i år kommer dela ut julgåvor till barnen i Irak vill vi därför passa på att också skicka ned gosedjur och julhälsningar till dem. Onsdagen den 14/12 kl 17-21 finns vi i Assyriska Föreningen (Plan 1, Hantverksvägen 2, 151 65 Södertälje) där ni är välkomna att lämna in gosedjur samt rita och skriva en julhälsning som skickas med dessa. För att underlätta vårt arbete önskar vi att du tar med: Ett glatt humör och varma hälsningar till flyktingbarnen i Irak. Gosedjur som är hela, tvättade och rena. De ska helst vara max ca 20-30 cm långa. Om du har lätta sportbagar som du inte längre behöver tar vi tacksamt emot dessa också. Hjälp oss sprida julens ljus, glädje och hopp till de mest utsatta. Det sker nu – förändra liv!

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Vad betyder väl en ytterligare julklapp för den som inte saknar något? För den som saknar allt gör din gåva hela skillnaden! Därför är årets julklapp ett Julogram (gåvobevis) – som du kan ge bort till dina nära & kära samtidigt som din gåva kommer att skänka glädje till barnen i Irak och Syrien genom utdelning av julklappar. Beställ dina Julogram genom att maila till julogram@awbswe.se och ange: -Givarens namn. -Mottagarens namn och postadress. Betala in 200 kr (eller ett valfritt högre belopp) för varje Julogram till PlusGiro 90 01 21-5 eller Bankgiro 900-1215 eller via SWISH till nr 123 900 12 15 och märk betalningen med “JULOGRAM”. Du som är företagare kan ge bort Julogram till dina anställda och betala via faktura, kontakta oss för mer information. OBS! För att dina Julogram ska nå fram innan Jul behöver vi få in din beställning senast 19:e december.

Timeline Photos
facebook.com

Quiz