Top Local Places

Krajevna skupnost Pohorski odred

Tomšičeva ulica 24, Slovenska Bistrica, Slovenia
Community Organization

Description

ad

Uradna Facebook stran Krajevne skupnosti Pohorski odred Slovenska Bistrica
Več informacij na: www.ks-pohorski-odred.si

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

OPOZORILO ! Spoštovane krajanke in krajani, občanke in občani. Pred nami je veseli december in praznični dnevi, zato vas želimo ponovno opozoriti na lastno varnost, varnost premoženja, predvsem pa: - pazite na lastno varnost tako v domačem okolju, kot tudi kot udeleženci v cestnem prometu, uporabljajte tako pešci kot tudi vozniki koles z motorjem, motornih koles, kolesarji svetla oblačila in odsevna telesa; - odsotnosti ne sporočajte po družbenih omrežjih, zagotovite si nadzor v času daljše odsotnosti, dvig pošte itd., zaklepajte svoja stanovanja in hiše, pustite v času odsotnosti prižgana svetila v stanovanjih, radio, TV sprejemnik in podobno; - vozila zaklepajte, v vozilih ne puščajte vrednih predmetov, predvsem ne na vidnih mestih, npr. ženske torbice in podobno; - v kolikor ste oškodovani ob vlomu v avto, stanovanje itd. obvestite Policijo na 113, ter s svojimi ravnanji ne uničujte morebitnih sledi, ki so jih pustile neznane osebe. Poskrbite za svojo varnost in polagajte pozornost na neznane osebe in vozila tudi v vaši bližnji okolici. Ludvik Repolusk

facebook.com

PRIDOBITEV ZA UPORABNIKE Po sklepu Sveta KS Pohorski odred je bil postavljen avtobusni nadstrešek na avtobusnem postajališču v križišču Ljubljanske in Špindlerjeve ulice za smer Poljčane oz. Slovenske Konjice.

facebook.com

OBVESTILO! Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica v Aljaževi ulici sanira oz. opravlja zamenjavo vodovodnih cevi - večji pretok, s čimer bo voda pod enakimi pogoji zagotovljena vsem uporabnikom v Aljaževi ulici. Uporabnike prosimo za strpnost.

facebook.com

OBVESTILO Dne 12. 12. 2017 ob 15. uri je 19. seja Občinskega sveta občine Slov.Bistrica. Gradivo najdete na spletni strani Občine. Pobude, predloge, kritiko, pohvalo, ali vprašanje lahko posredujete na e- naslov info@ks-pohorski-odred.si. Vabljeni! Ludvik Repolusk

facebook.com

Spoštovani! Svet KS praviloma ne odgovarja na anonimke, vendar smo tokrat zaradi apela krajanov "Na kuglu" naredili izjemo in zaprosili za odgovor Oddelek za okolje in prostor in Upravno enoto Slovenska Bistrica, ki vam ju v celoti posredujemo. Krajevna skupnost Pohorski odred Predsednik sveta KS g. Ludvik Repolusk Številka: 351-560/2017/5 Datum: 16. 11. 2017 Zadeva: Odgovor na vaš dopis z dne 13. 11. 2017 Spoštovani, dne 13. 11. 2017, ste na našo upravno enoto naslovili dopis v katerem prosite za odgovor glede izdaje gradbenih dovoljenj na območju stanovanjskega naselja Kugl, na delu kjer je predvidena individualna gradnja in na delu, kjer je predvidena gradnja večstanovanjskih zgradb. Priložili ste tudi anonimno pismo zaskrbljenih krajank in krajanov, stanovalcev območja Kugl. Podajamo vam naslednji odgovor: Območje je po Dolgoročnem planu – prostorski del – občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/1992, 35/1994, 41/1997, 72/1999, 59/2003, 131/2004, 47/2006 ter 53/2011; v nadaljevanju: Plan), opredeljeno kot UON – ureditveno območje naselij, v morfološki enoti delno D in delno A. V skladu s cit. Planom se obravnavani poseg ureja na podlagi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 91/2015 – UPB, 15/2016 in 74/2016; v nadaljevanju: Odlok). Na posameznih območjih (conah) so dovoljeni naslednji posegi v prostor: Cona A - dovoljena je gradnja individualnih stanovanjskih objektov, enostanovanjske (samostoječe hiše, vile, kmečke hiše in podobne enostanovanjske stavbe, vrstne hiše, kot so atrijske vrstne hiše ali vrstne hiše z enim stanovanjem, ki ima svojo streho in lasten vhod iz pritličja, v katerih se nahaja eno stanovanje) in dvostanovanjske stavbe (samostoječe hiše ali vrstne hiše, kot so atrijske vrstne hiše ali vrstne hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji-dvojčki), tri – in večstanovanjske stavbe kadar gre za adaptacijo obstoječih objektov za stanovanjske namene, ob upoštevanju določil četrtega odstavka 10. člena tega odloka, prizidave, nadzidave, adaptacije obstoječih objektov za stanovanjske namene in nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih objektov; mirna obrt + obstoječe dejavnosti nadaljevati. Cona D – dovoljena je družbeno usmerjena gradnja (novogradnja) večstanovanjskih objektov v smislu prostorsko – funkcionalne zaokrožitve območja, zapolnitve, prizidave, nadzidave, prenove in gradnja nadomestnih več-stanovanjskih objektov ter sprememba namembnosti obstoječih prostorov za potrebe servisne dejavnosti in mirne uslužnostne obrti; dovoljeno je tudi nadaljevanje vseh že obstoječih dejavnosti. Upravna enota Slovenska Bistrica je v letu 2017 izdala na tem območju naslednja gradbena dovoljenja: 1. Gradnja večstanovanjske stavbe na parc. št. 1026/14 k.o. 753 Slovenska Bistrica. Gradbeno dovoljenje je pravnomočno. Predvideni objekt se nahaja v celoti v coni D (blokovska stanovanjska gradnja). 2. Gradnja enostanovanjske stavbe na parc. št. 1026/13 k.o. 753- Slov. Bistrica. Gradbeno dovoljenje je pravnomočno. Predvideni objekt se v celoti nahaja v coni A. 3. Gradnja nezahtevnega objekta (nadstrešek z lopo) na parc. št. 1026/19 in 1026/18 k.o. 753 - Slov. Bistrica. Gradbeno dovoljenje je pravnomočno. Predvideni objekt se nahaja v celoti v coni A. Trenutno na naši upravni enoti ne vodimo nobenega postopka, ki bi se nanašal na gradnjo večstanovanjske ali enostanovanjske stavbe na tem območju. Lepo pozdravljeni. Sonja Dežman Nemec vodja oddelka za kmetijstvo in okolje O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k a u p r a v a Oddelek za okolje in prostor Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 30 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si, uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si Številka: 033-10 / 2017 - 15 - 1032 Datum: 14. 11. 2017 KS POHORSKI ODRED Tomšičeva ulica 24 2310 Slovenska Bistrica Zadeva: Pojasnilo oz. opredelitev na anonimno pismo stanovalcev območja Kugl V zvezi z vašo pošto, z dne 13.11.2017, glede prejetega anonimnega pisma stanovalcev območja Kugl, ki se nanaša na prostorske ureditve in gradnjo objektov na območju stanovanjskega naselja Kugl, vam sporočamo naslednje: Kot je razbrati iz anonimnega pisma, gre za večstanovanjska objekta na naslovih Kajuhova 62 A, C in D ter okoliška zemljišča. Za omenjeno območje veljajo določila Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (UPB, Uradni list RS, št. 91/15, 15/16 in 74/16) (v nadaljevanju besedila odlok o PUP). Na podlagi navedenega odloka spada del omenjenega območja po podrobnejši namenski rabi v območje gostejše individualne gradnje (cona A), del pa v območje blokovske stanovanjske gradnje (cona D) (priložen grafični izsek iz odloka o PUP). Večstanovanjska objekta – bloka na Kajuhova 62 A, C in D v večjem delu ležita v območju cone D, manjši del objekta sega v območje cone A, vendar je v okviru pridobivanja gradbenega dovoljenja v takratnem obdobju odlok o PUP dopuščal odstopanja s potrditvijo urbanistične komisije. Medtem, ko je za predvideni vila blok na sosednjem zemljišču s parc. št. 1026/14, k.o. Slovenska Bistrica, bilo izdano gradbeno dovoljenje, kjer je njegova umestitev v prostor locirana v del, ki v celoti leži v območju cone D. Iz naše strani so bile že v okviru priprave projektne dokumentacije podane usmeritve, da je potrebno upoštevati prostorsko ureditvene pogoje, da so novogradnje dopustne na tistih zemljiščih, kjer takšno namembnost dopuščajo planski dokumenti in to omogoča oblikovanost terena, velikost razpoložljive parcele in da mora biti poseg skladen z urbanističnimi konstantami, ki jih določa okoliška grajena struktura. Prav tako so bile potencialnemu investitorju gradnje večstanovanjskega objekta na parc. št. 1029/1, k.o. Slovenska Bistrica, podane informacije, v katerem delu zemljišča je možno locirati večstanovanjski objekt, ob izpolnjevanju vseh ostalih mikrolokacijskih pogojev. Podajamo vam še naslednje pojasnilo glede podrobnega ureditvenega načrta za Občino Slovensko Bistrico: Podrobnega ureditvenega načrta, kot ga imenujete, terminologija področne zakonodaje; tj. Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 - ZUUJFO) ne pozna. Temeljni občinski prostorski akt je Občinski prostorski načrt (OPN), podrobnejši akt pa Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Kar zadeva postopek priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenska Bistrica (OPN), je v fazi priprave oz. zaključevanja okoljskega poročila. Termin potrditve in sprejema je odvisen od nadaljnjih faz postopka (pridobivanje obvestila MOP o ustreznosti okoljskega poročila ter o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, javne razgrnitve in stališč do pripomb, pridobitve mnenj nosilcev urejanja prostora, sprejem in potrditev na občinskem svetu). Postopek OPN je zelo dolgotrajen, saj je v večini odvisen od državnih nosilcev urejanja prostora, medresorskih usklajevanj in zagotavljanja raznih strokovnih podlag in študij, ki jih naloži posamezen nosilec urejanja prostora. Medtem, ko se občinski podrobni prostorski načrti (OPPN) pripravljajo za posamezna zaključena območja in so v večini odvisni od izkazanega interesa posameznih potencialnih investitorjev oz. v manjšem delu tudi občina, v kolikor je izkazan javni interes. V kolikor bodo potrebna še kakršnakoli dodatna pojasnila, smo na razpolago na tel. 02/843 28 30 - tajništvo, 843 28 21 – Janja Mlaker. S spoštovanjem! Pripravila: Janja Mlaker, dipl.inž.agr. Vodja oddelka za okolje in prostor: Milan Ozimič

facebook.com

PREJELI SMO ZAHVALO KO RK POHORSKI ODRED SLOVENSKA BISTRICA

facebook.com

SREČANJE STAREJŠIH KS POHORSKI ODRED 2017 KO RK Pohorski odred je s skupaj s KS Pohorski odred dne 10.11.2017 organiziral tradicionalno srečanje starejših. Letos je bilo srečanje izpeljano v OŠ Pohorskega odreda, srečanja pa se je udeležilo 101 krajanka in krajan iz območja KS Pohorski Odred. Posebna zahvala gre vodstvu šole Pohorskega odreda za gostoljubje, mentoricam, učencem in učenkam pa za lepo izveden kulturni program. Posebna zahvala pa gre tudi predsednici KO RK Pohorski Odred gospe Dragici Pliberšek in vsem prostovoljkam, ki vsakodnevno skozi vse leto opravljate to plemenito dejanje. Hvala!

facebook.com

Dograjena javna razsvetljava V Prvomajski ulici 8-10 smo uspešno dogradili javno razsvetljavo in s tem zaokrožili izgradnjo javne razsvetljave ob večstanovanjskih zgradbah v Tomšičevi ulici in Prvomajski ulici.

facebook.com

Obvestilo o odprtju Mroževe ulice Občina Slovenska Bistrica je dne 25.10.2017 pridobila pravnomočno uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt "Širitev industrijske cone Impol", zato obveščamo vse udeležence v prometu, da je Mroževa ulica in s tem cesta Slovenska Bistrica - Zgornja Bistrica - Visole - Tinje odprta za ves promet od 26.10.2017. Vsem uporabnikom želimo srečno in varno vožnjo!

facebook.com

OBVESTILO Dne 19. 10. 2017 ob 15. uri je 18. seja Občinskega sveta občine Slov.Bistrica. Gradivo najdete na spletni strani Občine. Med drugim se pripravlja nov Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Slovenska Bistrica - 2. obravnava, ki ukinja zbirne centre - eko otoke, uporabniki pa bomo na domovih zbirali steklo in papir, katere bo izvajalec - Komunala odpeljala 1 x na dva meseca. Pomembne so še tudi druge točke. Pobude, predloge, kritiko, pohvalo, ali vprašanje lahko posredujete na e- naslov info@ks-pohorski-odred.si. Vabljeni! Ludvik Repolusk

facebook.com

Spoštovani! Slovenska košarkarska reprezentanca je osvojila naziv evropskega prvaka v košarki. Član zmagovite ekipe je tudi Bistričan Klemen Prepelič. Občina Slovenska Bistrica vas v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica, Športno zvezo Slovenska Bistrica in Košarkarskim klubom Bistrica vabi, da se nam pridružite v torek, 19. septembra 2017, ob 17. uri v Športni dvorani v Slovenski Bistrici (Partizanska ulica 28 a, 2310 Slovenska Bistrica), da skupaj pozdravimo člana zmagovite košarkarske ekipe Klemna Prepeliča. Preneseno iz spletne strani Občine Slovenska Bistrica.

facebook.com

Poziv ! Spoštovani starši, skrbniki … Mnogi naši najmlajši bodo ob začetku šolskega leta prvič stopili v šolske prostore, učilnice, prvič spoznali in slišali šolski zvonec. Da bi jim bil ta dan, kot tudi vsi dnevi v letu lepi, varni, uspešni, Vas dragi starši, skrbniki in drugi pozivamo, da s svojimi najmlajšimi še pred pričetkom novega šolskega leta obnovite varno šolsko pot, varno prečkanje vozišča, spoštovanje prometnih predpisov, svetlobnih prometnih znakov in podobno. V kolikor so vam varne poti še neznane, vas pozivamo, da se zglasite pri vodstvih oz. zaposlenih v OŠ Pohorskega odreda in 2. OŠ, kjer vam bodo šolske varne poti z veseljem predstavili. Lepo pozdravljeni.

facebook.com

Quiz

BLIZU Krajevna skupnost Pohorski odred