Top Local Places

Rigla VvE Beheer

Sadatweg 58, Delft, Netherlands
Company

Description

ad

Rigla VvE beheer.
Onderscheidend door persoonlijke benadering.
  Administratief beheer:
   Bijhouden van de ledenadministratie;
   Het voeren van correspondentie met leden van de vereniging;
   Het informeren van nieuwe bewoners;
   Verwerken van mutaties in het ledenbestand;
   Correspondentie met notarissen;
   Opstellen eindafrekening bij verkoop van appartementen;
   Administreren van lopende verzekeringen;    
   Afhandelen van schadeclaims en zonodig overleg met de schade expert;
Het voldoende verzekerd houden van het complex (herbouwwaarde)Financieel beheer:
   Het voeren van de gehele financiële administratie;
   Incasseren en administreren van de maandelijkse bijdragen;
   Incasseren van eventuele voorschotten stookkosten;
   Eventuele verwerking definitieve nota stookkosten;
   Eventueel verrekenen van extra bijdragen en dotaties;
   Het signaleren, administreren, herinneren en aanmanen van betalingsachterstanden;
   Jaarlijks naar aanleiding van de Algemene Leden Vergadering (ALV) communiceren van wijzigingen in beleid en bijdragen;
   Uitvoeren van betalingen;
   Administreren en beheren van de bankrekeningen ten name van de vereniging;  

   Verwerken van alle inkomsten en uitgaven in het boekhoudpakket;
   Tijdig overschrijven van het overschot van liquide middelen naar de spaarrekeningen;
    De verzorging van alle verdere financiële handelingen van de VvE;

Bestuurlijk beheer:  
   Het jaarlijks opstellen van het jaarverslag;
   Het jaarlijkse contact met de kascontrole commissie en verklaren van de kosten en baten;
   Jaarlijkse presentatie van de financiële stukken tijdens de ALV;
   Het archiveren van alle financiële zaken;
   Wijziging van splitsingsaktes of huishoudelijk reglementen;
   Het adviseren van het bestuur bij naleving van de reglementen;
   Toezicht houden op correcte besluitvorming tijdens de ALV;
   Zorg dragen voor het uitvoeren van de besluiten van de ALV;
   Corresponderen met bewoners namens het bestuur;
   Adviesfunctie voor het bestuur en de individuele bewoners;
   Voorbereiden en versturen van de stukken van de ALV;
   Bijwonen van bestuursvergaderingen;


Technisch Beheer Dagelijks onderhoud:
   Samenwerking met mogelijke huismeester;
   Selecteren van aannemers en contractpartijen;
   Aannemen en beoordelen van storingsmeldingen;

CONTACT

Quiz

NEAR Rigla VvE Beheer