Top Local Places

Računovodski servis TAŠA

Miklavška cesta 51b, Hoce, Slovenia
Consulting Agency
advertisement

Description

ad

Naše izkušnje segajo vse od leta 2000. Leta 2010 smo odprli poslovno enoto na Miklavški cest 51b, Hoče. Pridobili smo odlične poslovne prostore, tako za nas kot za vas, tako da ob obisku ne boste imeli nikakršnih problemov z parkiranjem.

Opening Hours

ponedeljek
08:00 - 15:00
torek
08:00 - 15:00
sreda
08:00 - 15:00
četrtek
08:00 - 15:00
petek
08:00 - 15:00

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Predvidene spremembe pri obdavčitvi »normirancev« Trenutno je v zakonodajnem postopku v odločanju paket davčnih sprememb. Med njimi je tudi že dolgo pričakovana novela Zakona o dohodnini, ki naj bi po pričakovanjih začela veljati s 1. 1. 2018. Spremembe se v glavnem nanašajo na sistem obdavčitve podjetnikov, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (t.i. normiranci). Sistem še vedno temelji na administrativni poenostavitvi, namen predlaganih sprememb pa je zmanjšati privlačnost sistema kot instrument zniževanja davčnih obveznosti in obveznosti iz naslova prispevkov ter zajeziti pojav nezakonitih praks na trgu dela, prikrivanje prihodkov ter verižno ustanavljanje podjetij. Predlagane spremembe so naslednje: • Normirani odhodki se bodo znižali z 80% na 60%, omejeni pa bodo tudi navzgor v absolutnem znesku. • Po novem se bodo dohodki iz dejavnosti, ugotovljeni z upoštevanjem normiranih odhodkov, vključili v sistem letnega obračuna dohodnine, kar pomeni obdavčitev po dohodninski lestvici (sintetična obdavčitev). • Zaradi vključitve dohodkov iz dejavnosti v sistem letnega obračuna dohodnine, bodo podjetniki lahko upoštevali davčne olajšave. • Zaostrujejo se pogoji za obstanek v sistemu upoštevanja normiranih odhodkov (maksimalna višina prihodkov, upoštevanje povezanih oseb). • Spreminja se tudi dodatna splošna davčna olajšava, ki ne bo več določena v fiksnem znesku, temveč se bo priznala v višini, glede na skupen dohodek zavezanca (izračun po posebni formuli).

facebook.com

Normiranci ostajajo, ampak ... »Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo« bi lahko zapeli poslanemu predlogu nabora ukrepov na davčnem področju za 2017. V letošnjem letu se bo Ministrstvo za finance (MF) lotilo normirancev, davčnih zavezancev, ki ugotavljajo dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Osnutek predloga sprememb pri normirancih obsega: 1. Znižanje obsega normiranih stroškov Po veljavni zakonodaji normirani odhodki znašajo 80%. Kakšen procent nam bodo vzeli, nam na MF ne izdajo. 2. Povratek v sintetično obdavčitev Skladno z veljavno zakonodajo so samostojni podjetniki normiranci obdavčeni po stopnji 20%. Gre za cedularno/dokončno obdavčitev, kar pomeni, da se dohodek s.p.-ja ne všteva v letno odmero dohodnine. Sprememba obdavčitve bi pomenila, da bi se dohodek, ki bi ga dosegel normirani s.p. obdavčil preko dohodninske lestvice in se všteval v letno odmero dohodnine. Vlada RS bo, tako pišejo v predlogu, normirancem zato priznala olajšave vezane na osebne okoliščine, nadgrajeni sistem pa naj bi bil ugodnejši za zavezance, ki vstopajo v svet podjetništva oziroma dosegajo nizke prihodke.

facebook.com

Danes je Zavod za zaposlovanje na spletni strani objavili javno povabilo: Zaposlitve za nedoločen čas za več kot 5.500 brezposelnih mladih iz vse Slovenije Delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let. Ponudbe za trajno zaposlovanje mladih lahko delodajalci oddajo le elektronsko, od 12. 4. 2017 od 10.00 do 31. 7. 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila. Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, s ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnosti za mlade ter zagotavljanja dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve. Hkrati program prispeva k zmanjšanju neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela (zmanjšanju t. i. strukturnih neskladij). Za subvencionirano zaposlitev 5.507 mladih brezposelnih je do leta 2021 na voljo 27,7 milijona EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Dobrih 60 % odstotkov vseh sredstev je namenjenih za mlade s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, skoraj 40 % pa za mlade s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji. V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se lahko vključijo mladi pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden. Subvencijo nakažemo delodajalcem v dveh enakih delih na podlagi eRačuna (prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve). Delodajalci oddajo ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih tokrat le elektronsko, na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala je potrebna registracija. Oddaja ponudb je možna od 12. 4. 2017 od 10.00 in najkasneje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok javnega povabila, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto. Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

facebook.com

404: Stran ne obstaja - Not Found

Dopis FURS-a glede nakupa blaga in storitev, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni finančni urad  Naslovniki – poslovni subjekti Številka: 061-257/2017-2 Datum: 16. 03. 2017 Zadeva: Nakupi blaga in storitev, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti Finančna uprava Republike Slovenije v postopkih davčnega nadzora ugotavlja, da davčni zavezanci v davčne obračune in davčne napovedi vključujejo tudi nakupe blaga in storitev, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti ter jih neustrezno davčno obravnavajo. V postopkih davčnega nadzora, ki so bili izvedeni v preteklih letih, je bilo zaznano neupravičeno zniževanje davčne osnove, neupravičen odbitek DDV-ja ali prenizka osnova za obračun dohodnine pri poslovnih subjektih, ki so nabavljali oblačila, obutev, luksuzne izdelke priznanih blagovnih znamk (kot npr. zlatnina, ure, torbice), turistične aranžmaje in podobno. Obveščamo vas, da je Finančna uprava RS analizirala podatke, pridobljene iz sistema davčnih blagajn, z vidika ali bi lahko pri določenih nakupih šlo za neupravičeno zniževanje davčne osnove pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb oz. davka od dohodka iz dejavnosti, za neupravičen odbitek DDV-ja ali pa neustrezno dohodninsko obravnavo dohodkov fizičnih oseb. Iz analiziranih podatkov izhaja, da bi lahko nekatere izmed obravnavanih vrst blaga in storitev kupovali tudi v okviru vaše dejavnosti. Z namenom preventivnega delovanja in spodbujanja k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti vas pozivamo, da morebitne nakupe za neposlovno rabo ustrezno davčno obravnavate še pred oddajo obračunov za leto 2016. Popravke tovrstnih nepravilnosti za že predložene obračune izvedete tako, da predložite popravek davčnega obračuna ali predložite davčni obračun na podlagi samoprijave v skladu s 55. členom Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2, oziroma v skladu z 88.b členom ZDDV-1 popravite podatke za pretekla obdobja v tekočem obračunu DDV. Glede na to, da se bliža rok za oddajo davčnega obračuna za leto 2016, vas želimo spodbuditi k poštenemu plačevanju davkov in k pravilni davčni obravnavi zgoraj omenjenih nakupov. Podrobnejše pojasnilo o davčni obravnavi nakupov blaga in storitev, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti podjetja najdete na povezavi: http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Naknadne_kontrole_s_podrocja_davkov/Opi s/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Nakupi_blaga_in_storitev_za_neposlovno_rabo.pdf. V primeru dodatnih vprašanj, se lahko obrnete na pristojni finančni urad. V prepričanju, da boste pravilno in v roku izpolnili davčne obveznosti, vas lepo pozdravljamo. S spoštovanjem, Jana Ahčin, generalna direktorica

facebook.com

Koga bi naj FURS vzel pod drobnogled v letu 2017 Iz usmeritev in prioritet v letu 2017 na področju inšpekcijskega nadzora je razbrati, da bo FURS poleg običajnih pregledov (transferne cene, poslovanje z neplačujočimi subjekti…) v letu 2017 se umeril na področju DDV v nadzor dejavnosti spletne prodaje ter dejavnosti trgovine s prevoznimi sredstvi, na področju obdavčevanja dohodkov se bodo usmerili v obračune za napotene delavce v tujino, tvegane zavezance z vidika pravilnega obračuna bonitet in nadzore neposlovne rabe oz. luksuznih nakupov blaga in storitev. Inšpiciranje bo usmerjeno v pregled oblikovanja in porabe rezervacij ter prevrednotovanja terjatev, odkupe lastnih deležev, izvzem dividend, obresti od posojil, olajšave v raziskave in razvoj ter poslovanje z davčnimi oazami. V boju zoper delo in zaposlovanje na črno se bodo usmerili v čezmejno opravljanje storitev v RS, delo v pekarnah in pri prodaji na stojnicah. Nadzirane bodo tvegane dejavnosti, kot so dimnikarske storitve, pekarne, taksisti, avtomehaniki, gradbeništvo s poudarkom na zaključnih delih v gradbeništvu, druge osebne storitve. Poseben del nadzora bo namenjen društvom, z namenom identifikacije tistih, ki v nasprotju z zakonodajo opravljajo pridobitno dejavnost, kot svojo izključno dejavnost. Vir: FURS

facebook.com

Do 05.02.2017 je potrebno oddati Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. Več v spodnji povezavi: https://zastarse.si/socialni-transferji/uveljavite-olajsavo-za-druzinske-clane/

facebook.com

Novosti pri plačevanju odkupa premičnin s 1.1.2017 Kadar pravna oseba, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ali zasebnik od fizične osebe (občana) odkupijo premičnine, ki niso vrednostni papirji, je potrebno od 1.1.2017 dalje kupnino nakazati na transakcijski račun fizične osebe, če je vrednost odkupa višja od 420€. Velja torej za tiste, ki odkupujejo npr. rabljene predmete, zlato,…

facebook.com

Timeline Photos

Vesele božične praznike ter srečno in uspešno 2017!

Timeline Photos
facebook.com

Darila ob novem letu Vsako leto se ob koncu leta srečujemo z istim problemom: kako pravilno obravnavati darila zaposlenim ob novem letu, darila njihovim otrokom, darila poslovnim partnerjem, pogostitve ipd. Do kakšne višine so ta darila neobdavčena? So ti stroški davčno priznani? Lahko odbijamo DDV od teh stroškov? Darila zaposlenim ob koncu leta Če zaposleni brezplačno prejme proizvod ali storitev, se vrednost danega obravnava kot boniteta. Če je vrednost tega darila manjša od 13 evrov (od 1. 1. 2017 velja znesek 15 evrov) in je to edino darilo, ki ga zaposleni prejme od delodajalca v kakem mesecu oziroma delavcu darila niso zagotovljena redno ali pogosto, se tako darilo ne obdavči... Darila otrokom zaposlenih ob koncu leta Če v decembru delodajalec obdari otroke zaposlenih, ki niso starejši od 15 let, in tako darilo ne presega vrednosti 42 evrov, se ne obdavči. Če pa darilo presega vrednost 42 evrov ali če se podari otroku, starejšemu od 15 let, se tako darilo obravnava kot boniteta, ki jo obračunamo staršu tega otroka... Darila poslovnim partnerjem ob koncu leta Če vrednost darila, ki ga ob koncu leta namenimo poslovnim partnerjem, ne presega vrednosti 42 evrov oziroma če skupna vrednost vseh daril, ki smo jih podarili isti osebi, v davčnem letu ne presega 84 evrov, takih daril ni treba obdavčiti z dohodnino. Če pa vrednost teh daril preseže omenjeni znesek, je treba obračunati 25 % akontacije dohodnine. Denarna vrednost darila se obravnava kot neto prejemek, kar pomeni, da se obračun akontacije dohodnine opravi tako, da se vrednost darila obruti, od obrutenega zneska pa se obračuna akontacija dohodnine... Mešana raba Kako obravnavati nakupe drobnega materiala, ki ga porabljamo v različne namene? Če smo nabavili npr. pisala z logotipom podjetja, se tisti del pisal, ki smo jih dali zaposlenim v pisarniške namene, knjiži kot strošek pisarniškega materiala, tisti del pisal, ki smo jih dali v novoletne darilne vrečke za poslovne partnerje, kot strošek reprezentance, tisti del, ki smo ga razdelili na sejemski stojnici, pa med stroške reklame... Organiziranje novoletne zabave za zaposlene in zunanje sodelavce ter poslovne partnerje Stroški organizacije novoletnih zabav za zaposlene se ne štejejo za boniteto, so pa z vidika davka od dohodkov pravnih oseb davčno nepriznani odhodki.

facebook.com

Obdavčitev dobička po stopnji 19% bo! Po zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o sprejemu sprememb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, je le-ta to tudi storil in 19.10.2016 tudi (ponovno) sprejel. Dobiček pravnih oseb bo v prihodnje torej obdavčen po stopnji 19 %.

facebook.com

Konec bančne tajnosti, zato raje zaprite račune v Avstriji, če imate tam odprte, oz. javite račun na FURS! Pojasnilo FURS-a: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni finančni urad Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 27 87 F: 01 478 39 00 E: mediji.fu@gov.si www.fu.gov.si Datum: 21. september 2016 Sporočilo za javnost Finančna uprava RS bo iz tujine prejela podatke o finančnih računih Zavezancem, ki doslej Finančni upravi RS še niso sporočili odprtega plačilnega računa v tujini, svetujemo, da to storijo čim prej. Če bodo to storili sami, še preden bo do podatka o njihovem računu v tujini prišel davčni organ, se bodo lahko izognili kazni. Podatke o finančnih računih bank in hranilnic, kot so plačilni računi (TRR), depozitni računi, skrbniški računi itd. (v nadaljevanju: finančni računi), ki jih imajo naši rezidenti odprte v tujini, bo Finančna uprava RS na podlagi avtomatične izmenjave informacij začela od večine držav, ki so pristopile k izmenjavi podatkov, prejemati prihodnje leto. Od prihodnjega leta dalje bo Finančna uprava RS na podlagi avtomatične izmenjave informacij prejela podatke o finančnih računih, ki jih imajo rezidenti RS odprte v tujini. To pomeni, da bo prejela podatke o vseh finančnih računih (vključno s podatkom o stanju na računu ali vrednostjo računa), ki jih imajo rezidenti RS odprte v tujini. V primeru kateregakoli depozitnega računa (poslovni, čekovni, varčevalni itd.) bo prejela tudi podatek o skupnem bruto znesku obresti, vplačanih in pripisanih na finančni račun med koledarskim letom. Seznam držav, ki so pristopile k izmenjavi informacij o finančnih računih in časovnica izmenjave je objavljena na strani OECD: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/mcaa-signatories.pdf Vsak zavezanec, ki ima odprt plačilni račun v tujini, mora tega, v skladu z Zakonom o finančni upravi, v osmih dneh od odprtja prijaviti finančnemu uradu. Seznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki je objavljen na spletni strani. Če tega ne stori, je za fizično osebo zagrožena globa od 200 do 1.200 EUR, za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, od 800 do 10.000 EUR, za pravno osebo pa od 1.200 do 30.000 EUR. To je zgolj globa, ki se nanaša na neprijavljen plačilni račun iz tujine. Če so na podlagi sredstev neprijavljenega plačilnega računa ali ostalih finančnih računov nastale druge davčne nepravilnosti (npr. neprijavljene obresti, ki bi morale biti v Sloveniji prijavljene in obdavčene), so glede tega zagrožene dodatne globe. Odvisno torej od konkretnega primera. Vsem zavezancem, ki doslej še niso sporočili odprtega plačilnega računa v tujini, Finančna uprava RS svetuje, da to storijo čim prej. Če bodo to storili sami, še preden bo do podatka o njihovem plačilnem računu v tujini prišel davčni organ, se bodo lahko izognili kazni. - Fizične osebe lahko plačilni račun v tujini prijavijo na obrazcu DR-02 (izpolni se rubrika 10), - Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko plačilni račun v tujini prijavijo na obrazcu DR-03 (izpolni se rubrika 20), - Pravne osebe lahko plačilni račun v tujini prijavijo na obrazcu DR-04 (izpolni se rubrika 22). 2/2 Zaradi velikega medijskega zanimanja je v nadaljevanju nekoliko podrobneje predstavljena izmenjava podatkov o finančnih računih z Avstrijo. Avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih je opredeljena v Direktivi Sveta 2014/107/EU, kjer je v 1. točki 2. člena določeno, da začnejo države članice (vključno s Slovenijo) uporabljati določbe direktive od 1. januarja 2016. Zaradi obstoječih strukturnih razlik pa je bilo Avstriji dovoljeno, da lahko začne z uporabo direktive eno leto pozneje kot druge države članice (2. točka 2. člena Direktive 2014/107/EU) in da prvo avtomatično izmenjavo podatkov izvede šele do 30. septembra 2018. Ne glede na navedeno, pa se je Avstrija v času sprejemanja direktive zavezala, da ne bo v celoti izkoristila odstopanja in da bo začela s prvo izmenjavo informacij septembra 2017 in to le za nove račune posameznikov in subjektov, odprte v obdobju od 1. oktobra 2016 do 31. decembra 2016. Za druge račune, ki so veljavni in so bili odprti kadarkoli v preteklosti, pa bo poročala od leta 2018 dalje. Odnosi z javnostmi, Finančna uprava RS

facebook.com

Nepovratna sredstva za zaposlitev brezposelnih - razpis NOVA MOŽNOST: - Subvencija 5.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih od 30. do 49. leta, ki so v evidenci brezposelnih. Več na spodnji povezavi: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/nova-moznost Pripravljamo dokumentacijo za vse vrste razpisov.

facebook.com