Top Local Places

Wat Thai Norway วัดไทยนอร์เวย์

Trondheimsvegen 582, Frogner, Norway
Buddhist Temple

Description

ad

Wat Thai Norway วัดไทยนอร์เวย์ ประวัติวัดไทยนอร์เวย์
วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ เริ่มก่อตั้งเป็นองค์กรการกุศลในรูปของสมาคมชาวพุทธ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์ชัดเจนคือการสร้างวัดไทยในประเทศนอร์เวย์ โดยกลุ่มคนไทยที่เดินทางเข้ามาทำงาน ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายให้พักอาศัยอยู่ถาวรในประเทศนอร์เวย์ ส่วนมากเป็นสุภาพสตรี ร่วมด้วยชาวนอร์เวย์ที่แต่งงานมีครอบครัวเป็นคนไทยและชื่นชอบวัฒนธรรมประเพณีไทย พุทธศาสนาและความเชื่อถือแม้จะไม่ประกาศตัวต่อสาธารณะอย่างเปิดเผย แต่ไม่ได้ปฏิเสธพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนต่อเนื่องเป็นอย่างดี ได้ปรึกษากันประเด็นการสร้างวัดไทยในประเทศนอร์เวย์

เริ่มด้วยการจัดตั้งเป็นสมาคมมีคณะกรรมการบริหาร จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับสหภาพชาวพุทธในประเทศนอร์เวย์ถูกต้องตามกฏหมาย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ ใช้ชื่อว่า “สมาคมชาวพุทธไทย” มีรูปวงล้อธรรมจักรเป็นตราสัญลักษณ์ มีจำนวนสมาชิกเริ่มต้นในวันจดทะเบียนจำนวน ๑๖ คน

ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีสมาชิกทั่วประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า ๔,๐๐๖ คน
การบริหารดำเนินงานของสมาคมฯมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ได้รับการยอมรับส่งเสริมสนับสนุนตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศในประเทศนอร์เวย์ ที่มีความประสงค์อยากจะให้มีวัดไทยเกิดขึ้นในประเทศนอร์เวย์ อีกส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ ตามอัตราส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ถาวรในประเทศนอร์เวย์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกกับสมาคมฯเพื่อนำเสนอขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตามสิทธิ์ทางกฎหมาย เป็นรายได้หลักสนับสนุนให้วัดมีความเจริญได้อย่างมั่นคงถาวร

พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นปีที่ ๓ สมาคมฯได้เช่าอาคารชุดและบ้านเป็นที่พักชั่วคราว อาราธนาพระธรรมทูตเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์อยู่จำพรรษาช่วงฤดูกาลพรรษา ๓ เดือน เพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะหารือกันได้อย่างใกล้ชิดรอบคอบในเรื่องการสร้างวัดให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมโดยยึดแนวทางแห่งพระธรรมวินัย ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศนอร์เวย์เกี่ยวกับกฎระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองในขณะนั้น อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเข้าประเทศนอร์เวย์อยู่ไม่เกิน ๙๐ วัน ไม่ต้องขอประทับวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต


พ.ศ. ๒๕๓๙ สถานภาพทางการเงินของสมาคมฯมีความมั่นคงพอซื้อผ่อนบ้านพร้อมที่ดิน ๑๑๒๒ ตารางเมตร ที่อยู่ถนน Torstadåsen 16, Billingstad. ราคา ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ โครน(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นโครน) ทำเป็นวัดไทยนอร์เวย์ถาวรแต่บัดนั้น เจ้าประคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตาประทานนามว่า “วัดไทยนอร์เวย์”

พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาเถรสมาคมได้อนุมัติให้พระครูวิเทศธรรมวิทิต(สำรวจ กมโล) สังกัดวัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พระธรรมทูตสายต่างประเทศประจำวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ย้ายเข้าประจำประเทศนอร์เวย์เพื่อปฏิบัติศาสนกิจถาวร และพ.ศ. ๒๕๔๑ ได้อนุมัติให้พระมหาคำสิงห์ คเวสโก สังกัดวัดเศวตฉัตรวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เป็นพระธรรมทูตช่วยงานประจำวัดไทยนอร์เวย์เพิ่มอีก ๑ รูป การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตเป็นไปตามปกติ เพื่อพัฒนาวัดไทยนอร์เวย์ให้เกิดความสมบูรณ์มีความคืบหน้าโดยลำดับ ปัญหาอุปสรรคได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกทาง ตามครรลองแห่งพระธรรมวินัย

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากประเทศไทยจำนวน ๙ รูป ได้เมตตาเดินทางตรวจเยี่ยมและประกอบพิธีเปิดวัดไทยนอร์เวย์อย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นปีที่ ๑๒ ของการดำเนินงานสร้างพัฒนาวัดไทยนอร์เวย์ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยสมาคมชาวพุทธไทย ได้ลงนามซื้อที่ขยายวัดใหม่เนื้อที่ ๑๖,๘๐๐. ตารางเมตร( ๑๐ ไร่เศษ) ราคารวมค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ผู้ถือครอง ๒,๐๐๐,๕๒๖.๐๐โครน(สองล้านห้าร้อยยี่สิบหกโครน) ที่อยู่ถนน Trondheimsvegen 582, 2016 Frogner. ห่างจากกรุงออสโล ๓๒ กิโลเมตร อยู่ระหว่างกรุงออสโล เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์กับท่าอากาศยานนานาชาติกรุงออสโล ห่างจากท่าอากาศยานฯ ๑๙ กิโลเมตร เป็นฟาร์มขนาดเล็กอยู่กลางทุ่งนา ไม่ติดบ้านพักเพื่อนบ้านข้างเคียงโดยรอบทั้งสี่ทิศ ติดถนนสายรองยวดยานสัญจรผ่านไปมาไม่พลุกพล่าน อยู่ในพื้นที่ทำเลและสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบเป็นปฏิรูปเทศเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นวัดได้โดยสมบูรณ์

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากวัดไทยนอร์เวย์ค่ะ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงานการแสดงผลสัมฤทธิ์ ชมการแสดงของนักเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามกำหนดการที่แนบมาค่ะ วันอาทิตย์ที่ 21 หลังจากเสร็จพิธีแล้ว ขอเชิญนักเรียนทุกท่าน รับประทานของว่าง ชา กาแฟ โดยช่วยกันนำขนม/ของว่าง/ผลไม้/เครื่องดื่ม มาทานร่วมกันคนละหนึ่งอย่าง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 😀😀😀 ส่วนการซ้อมใหญ่ก่อนการแสดง ทางคณะอาจารย์ขอให้มาซ้อมใน วันเสาร์ที่ 20 พค. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

Timeline Photos
facebook.com

Wat Thai Norway วัดไทยนอร์เวย์'s cover photo

Wat Thai Norway  วัดไทยนอร์เวย์'s cover photo
facebook.com

Timeline Photos

วันนี้ เป็นอัฐมีบูชา วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชิญทุกท่านร่วมเวียนเทียนตอนเย็นหลังทำวัตร

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Wat Thai Norway วัดไทยนอร์เวย์'s post

ขอแสดงความยินดี และอวยพร ให้ประเทศนอร์เวย์ และประชาชน อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากภัยอันตรายทั้งหลาย เนื่องในวันชาตินอร์เวย์ ๑๗ พฤษภาคม วันชาตินอร์เวย์ วัดไทยนอร์เวย์ และสมาคมชาวพุทธไทย ขออนุโมทนาที่รัฐบาลนอร์เวย์ได้ให้การสนับสนุน ที่อยู่อาศัย สวัสดิการ แก่ประชาชนที่พำนักอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ และอุปถัมภ์การศาสนาทุกชาติ โดยเสมอภาคกัน สาธุ สาธุ Hipp Hipp Hurra God 17 mai

Photos from Wat Thai Norway  วัดไทยนอร์เวย์'s post
facebook.com

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม/ม.รามคำแหง 4

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม/ม.รามคำแหง 4
facebook.com

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม/ ม.รามคำแหง 2

ห้องเรียนศิลปประดิษฐ์ ร้อยมาลัย แกะสลัก ทำกระทง โดย อาจารย์ ดร.ผกาพันธ์. # โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง # โครงการดีดี ที่ วัดไทยนอร์เวย์ 5-24 พฤษภาคม 2560

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม/ ม.รามคำแหง 2
facebook.com

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม/ม.รามคำแหง2

ห้องเรียน รำไทย รุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ โดยอาจารย์จิรายุส เผือดผุด อาจารย์ณัฐภูมินทร์ คล้อยเอี่ยม # โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง # โครงการดีดีที่ วัดไทยนอร์เวย์ 5-24 พค.2560

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม/ม.รามคำแหง2
facebook.com

ทำวัตรเย็น

ทำวัตรเย็น
facebook.com

วันวิสาขบูชา ภาคบ่าย

พิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา วัดไทยนอร์เวย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันวิสาขบูชา ภาคบ่าย
facebook.com

วันวิสาขบูชา ภาคเช้า

วันวิสาขบูชา วัดไทยนอร์เวย์ ท่านทูต ฯพณฯ ประสิทธ์พร เวชประสิทธิ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทำพิธีทางศาสนา สวดมนต์ไหว้พระพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ เจิญจิตภาวนา 9 นาที พระมหสคำสิงห์ คเวสโก แสดงพระธรรมเทศนา ตักบาตรพระสงฆ์ 7 รูป แม่ชี 2 ท่าน ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานบุญวันนี้ค่ะ

วันวิสาขบูชา ภาคเช้า
facebook.com

Photos from Wat Thai Norway วัดไทยนอร์เวย์'s post

12 พฤษภาคม 2560 ห้องเรียนดนตรีไทย รศ.กรสรวง ปานินท์ อ.ประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์. ห้องเรียนรำไทย อาจารย์จิรายุส อาจารย์ณัฐภูมินทร์ ห้องเรียนแกะสลัก.อาจารย์ ดร .ผกาพันธ์ ที่เมือง Porsgrunn / Norway. มีนักเรียนและผู้ปกครองสนใจเรียน ขิม และ แคน โดยเฉพาะแคน มีน้องโซเฟีย อายุ 9 ปี มาเรียนเป็นครั้งแรก สามารถเป่าได้ตามที่อาจารย์สอน ยอดเยี่ยมค่ะ. หลังจากนั้น มีพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นสิริมงคล ค่ะ # โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง # 5-24 พฤษภาคม 2560

Photos from Wat Thai Norway  วัดไทยนอร์เวย์'s post
facebook.com

Porsgrunn.1

12 พฤษภาคม 2560 ห้องเรียนดนตรีไทย รศ.กรสรวง ปานินท์ อ.ประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์. ห้องเรียนรำไทย อาจารย์จิรายุส อาจารย์ณัฐภูมินทร์ ห้องเรียนแกะสลัก.อาจารย์ ดร .ผกาพันธ์ ที่เมือง Porsgrunn / Norway. มีนักเรียนและผู้ปกครองสนใจเรียน ขิม และ แคน โดยเฉพาะแคน มีน้องโซเฟีย อายุ 9 ปี มาเรียนเป็นครั้งแรก สามารถเป่าได้ตามที่อาจารย์สอน ยอดเยี่ยมค่ะ. หลังจากนั้น มีพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นสิริมงคล ค่ะ # โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง # 5-24 พฤษภาคม 2560

Porsgrunn.1
facebook.com

Quiz

NEAR Wat Thai Norway วัดไทยนอร์เวย์