Top Local Places

Phielix Verzekeringen

Van Leeuwenhoekstraat 19, Reeuwijk, Netherlands
Insurance Agent

Description

ad

Wij onderscheiden ons doordat wij een persoonlijk adviseur zijn op het gebied van financiële dienstverlening en verzekeringen.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

https://www.youtube.com/watch?v=0-kaFYUWlnU

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Tips en valkuilen bij contra-expertise Verzekeraars laten bij grote en complexe brandschades de omvang en oorzaak van de schade vaststellen door een schade-expert. Schade is al vervelend genoeg, dan wil je eigenlijk ook niet nog eens een discussie over bijvoorbeeld de hoogte van de schade krijgen. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat de verzekerde het niet eens is met de door een expert vastgestelde bevindingen. Dan kan contra-expertise de oplossing bieden. Expertise Alle betrokkenen zijn gebaat bij een objectief en vakkundig schaderapport. Er wordt dan ook altijd zorgvuldig met expertises omgegaan. De onderzoeken, taxaties en waardebepaling vinden plaats door goed gekwalificeerde deskundigen. Dit is vastgelegd in de Gedragscode expertiseorganisaties. De kosten van deze ingeschakelde experts komen voor rekening van de verzekeraar. Maar als een verzekerde het niet eens is met de schadebepaling of denkt dat die niet goed is uitgevoerd, heeft hij de mogelijkheid zelf nog een eigen expert in te schakelen. Heeft een verzekerde net zijn huis verbouwd en is er bijvoorbeeld sprake van een waterschade, dan kan een verzekerde van mening zijn dat de expert bepaalde zaken niet of onvoldoende in zijn rapport heeft meegenomen. Uiteraard zal een verzekerde dan eerst in gesprek gaan met de expert om nader tot elkaar te komen. Lukt dat niet dan kan de verzekerde een beroep doen op contra-expertise. Inschakelen contra-expert Een verzekerde dient bij zijn verzekeraar aan te geven dat hij gebruik wil maken van een contra-expert. Deze contra-expert dient ook te handelen volgens de Gedragscode expertiseorganisaties. Samen met de contra-expert die door de verzekeraar werd ingeschakeld, zal er nog een derde schade-expert worden aangewezen. Deze laatste zal optreden als arbiter. Worden de contra-expert en de oorspronkelijke schade-expert het niet eens met elkaar? Dan bepaalt de arbiter definitief hoe hoog het schadebedrag zal zijn en zal de verzekeraar zich daar ook aan houden. Redelijkheid Verzekerden kunnen dus een contra-expert inschakelen als zij dat willen. De kosten daarvan komen echter niet altijd voor vergoeding in aanmerking. Voor het inschakelen van een contra-expert moeten goede argumenten zijn. Dit staat beschreven in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. Allereerst moet het redelijk zijn dat de contra-expert wordt ingeschakeld. Als de schadevaststelling volledig duidelijk is en er geen twijfel bestaat over de bevindingen van de expert, dan kan het inschakelen van een contra-expert worden afgewezen. Er is dan sprake van onnodige kosten. Ten tweede moet de omvang van de kosten redelijk zijn. Is er een contra-expert ingeschakeld dan mogen de kosten die deze rekent niet exorbitant hoog zijn in verhouding met de werkzaamheden die hij verricht. Per geval zal moeten worden gekeken of aan deze dubbele redelijkheidstoets is voldaan. Dat is best lastig want wanneer is iets redelijk en wanneer niet? Het is dan ook verstandig om tijdens zo’n expertiseprocedure continu overleg te houden met de verzekeraar. De verzekeraar kan op verzoek duidelijk en transparant zijn over de kosten van de eigen expert in de zaak. Dan weet de verzekerde vooraf welke kosten worden vergoed, en welke kosten worden getoetst aan de redelijkheid. Zo voorkom je dat achteraf bepaalde verwachtingen niet worden waar gemaakt. Bron: De Vereende

facebook.com

Hoeveel kan men maximaal lenen voor een koopwoning? De overheid wil huiseigenaren beschermen tegen te hoge hypotheekschulden. Daarom geldt een maximum voor de hoogte van een hypotheek. Dit maximum wordt bepaald door de hoogte van het inkomen en de waarde van het koophuis. De maximumhoogte geldt ook om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Tweeverdieners en huiseigenaren die in hun woning energiebesparende maatregelen nemen, kunnen een iets hogere hypotheek afsluiten. Betalingsproblemen of restschuld door te hoge hypotheek De grens aan de hoogte van uw hypotheek is vastgesteld om te hoge hypotheekschulden te voorkomen. Een te hoge hypotheek kan leiden tot betalingsproblemen als u inkomen verliest. Of er ontstaat een restschuld als u de woning wilt verkopen en de waarde van het huis is gedaald. Maximale hoogte hypotheek ten opzichte van de waarde koophuis Hoeveel men kan lenen, hangt onder andere af van de waarde van het koophuis. In 2017 kan men een hypotheek afsluiten tot 101% van de waarde van het huis. Vanaf 2018 wordt dit 100%. Men kan dan niet meer lenen dan het huis waard is. Overige kosten, zoals advies-, notaris of taxatiekosten, kan men niet meer meefinancieren uit de hypotheek. Maximale hoogte hypotheek ten opzichte van inkomen Naast de waarde van het koophuis gelden regels over de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van uw inkomen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert de overheid hoeveel inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed. Dit maximum wordt ieder jaar opnieuw bekeken en is wettelijk vastgelegd. De maximumhoogte van de hypotheek hangt verder af van het rentepercentage en de rentevastperiode. Dit is de periode die men met de hypotheekverstrekker heeft afgespreekt waarbinnen de rente niet verandert. Maximale hoogte hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Kan men, door bijvoorbeeld een echtscheiding of verlies van de baan, de hypotheek niet meer betalen? Een hypotheek met NHG biedt bescherming bij eventuele betalingsproblemen of restschulden. Als de koopprijs van uw huis niet hoger is dan de gemiddelde huizenprijs, dan komt men mogelijk in aanmerking voor een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Vanaf 1 januari 2017 ligt de NHG-grens op € 245.000. Hogere lening ten opzichte van inkomen mogelijk bij energiebesparende maatregelen Verdient men € 33.000 of meer bruto per jaar? Dan kan men ten opzichte van het inkomen meer lenen als: - men een energiezuinige woning koopt en men in de woning energiebesparende maatregelen neemt met de hypotheek. Zoals aanschaf van zonnepanelen, dakisolatie of warmtepompen. Het maximale extra leenbedrag is € 9.000. Heeft men een hypotheek met NHG afgesloten en heeft men in de woning energiebesparende maatregelen genomen? Dan is de NHG-grens hoger, namelijk € 259.700. Meer lenen bij koop NulopdeMeter-woning Verbruikt het koophuis door energiebesparende maatregelen in een jaar evenveel energie als het opwekt? Dan woont u in een NulpdeMeter-woning. Het hypotheekbedrag dat men met zo’n woning in 2017 extra kan lenen is € 25.000. Voor energiezuinige woningen mag men meer lenen omdat men minder energielasten heeft. Een hogere hypotheek kan dan toch verantwoord zijn. Eigen beoordeling door hypotheekverstrekkers Een hypotheekverstrekker beoordeelt niet alleen of een hypotheekaanvraag aan de wettelijke regels voldoet. Naast deze regels kijkt hij ook of hij zelf de aanvraag verantwoord vindt. De hypotheekverstrekker moet controleren of het volledige extra hypotheekbedrag ook echt besteed wordt aan energiebesparende maatregelen. Daarom zet de hypotheekverstrekker dit extra bedrag in een depot. Bovendien zal de bank vragen om aankoopnota’s.

facebook.com

Welkom bij de bank van Reeuwijk

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Uitgeroepen tot de meest klantgerichte bank van Nederland!

facebook.com

Een bouwkundig rapport is niet noodzakelijk voor een oud huis!

facebook.com

Quiz