Top Local Places

Danmarks Fritidssejler Union

Parkvej 27, Sakskøbing, Denmark
Non-Governmental Organization (NGO)

Description

ad

Danmarks Fritidssejler Unions hovedformål er at sikre optimale forhold for danske fritidssejlere.  Danmarks Fritidssejler Union har som formål at varetage alle danske
fritidssejleres interesser i miljø- og havneforhold, sikkerhed til søs samt sejleres
forsikringsforhold.
DFU har endvidere det mål at give medlemmerne den bedste og hurtigste personlige service via foreningens sekretariat og vore lokale repræsentanter,
der har mange års erfaringer fra fritidssejlerlivet i Danmark.
DFU administrerer selv hele forsikringsordningen fra vores sekretariat og hjemmekontorer og har derfor de absolut laveste administrationsomkostninger.
DFU har igennem årene, opbygget et register over samtlige danske og
importerede bådtyper og har statistik over hvilke bådtyper, der har den laveste
skadefrekvens. Derfor er vore forsikringspræmier udregnet netop efter din bådtype, som vi uden tvivl har i vort register.
På grundlag af mange års erfaring med bådejernes ønsker har vi således selv
udviklet vore policevilkår, der derfor har bedre brugerforhold end stort set alle forsikringsselskabers standardvilkår.
Se blot vore vilkår ved opstået skade mht. selvrisiko og præmiestigning.
Bemærk! Medlemmerne og klubberne har ingen økonomiske forpligtelser
over for DFU.

Vi forsøger løbende at afholde spændende medlemsaktiviteter, bl.a. foredrag og virksomhedsbesøg. Du er altid velkommen til at komme med nye input

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Operation Sømærkning. TrygFonden har i samarbejde med JRCC udviklet Operation Sømærkning, som er et gratis, vind- og vandsikkert mærkat med personlige kontaktoplysninger, som ejere af blandt andet både og kajakker kan sætte på deres vandudstyr Danmarks Fritidssejler Union mener, at det er en virkelig god kampagne, der her er søsat. Derfor har vi bedt Trygfonden levere så mange mærkater til os, at vi kan udlevere et mærkat til vore medlemmer. I vil finde det vedlagt i Fritidssejleren. Udfyld det og sæt det på din båd et synligt sted.Måske er det dit liv, som bliver reddet på grund af en hurtig målrettet eftersøgning. Yderligere mærker kan de bestilles her: https://www.respektforvand.dk/viden-og-materialer/materialer/operation-soemaerkning

facebook.com

Vi Starter kl 11:30 med spisning. DFU er vært ved en beskeden anretning til de, som er tilmeldt generalforsamlingen. Kl. 12,00 Ordinær generalforsamling i henhold til DFU`s §8 i DFU´s vedtægter. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning for 2017 5. Fremlæggelse af revideret regnskab 2017 6a. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår 2018 og rammebudget for regnskabsår 2019 6b. Fastsættelse af kontingent 7. Indkomne Forslag a. Bestyrelsens forslag b. Øvrige indkomne forslag 8 Valg til Bestyrelse a: Kasserer for 2 år b: 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 9. Valg af 2 bestyrelsessupleanter, hver for 1 år. 10.Valg af 2 kritiske revisorer, hver for 1 år 11. Valg af 1 Revisorsuppleant, for 1 år 12. EVT. Forslag, der ønskes forelagt og behandlet på Generalforsamlingen, skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde: senest , den 10. februar 2018 Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen : DFU´s Medlemssekretariat senest 17. februar 2018 Telefon: 50870 3780 eller mail: kirsten@dk-dfu.dk

facebook.com

Fire nye udgaver af danske søkort udgives af Geodatastyrelsen: Kort 112 (INT 1380), Århus Bugt, 19. udgave januar 2018. Kort 114 (INT 1377), Farvandet nord for Fyn, 15. udgave januar 2018. Kort 141 (INT 1370), Storebælt, N-lige del, 25. udgave januar 2018. Kort 145 (INT 1371), Kalundborg Fjord, 12. udgave januar 2018 Du kan informere dig yderluge via dette link: http://gst.dk/soekort/soekort-og-navigation/

facebook.com

Så er DFU godkendt til at bemyndige censorer til de fleste fritidssejler uddannelser. Det nye vandscooterkørekort er undervejs. https://1drv.ms/b/s!AmjQHDiurUWolToab3EiHli2qx95 Vi forventer naturligvis at få en permanent godkendelse når Søfartsstyrelsen kommer på audit senere på året

facebook.com

Se denne film og lær af den. Havet er koldt også om sommeren. Følg dette link: https://trygfonden.dk/viden-og-materialer/webfilm/sejl-sikkert

facebook.com

facebook.com

Så er det tid for kontingentopkrævning 2018. Har du rettelser til dit medlemsskab - adresse, bådtype, evt. ønske om at udmelde dig, så gør det venligst inden 5. november 2017 på telefon 70229195, mellem klokken 15.00 og 18.00. Det vil spare os for arbejde og DFU for unødig udgift til udsendelse. Du kan også gennemføre ændringer her: https://selvbetjening.winkas.net/login.asp?wkid=8189&navid=1 Opkrævningen vil blive sendt ud med post til dem, som selv sørger for indbetalingen. Resten bliver sendt til betalingsservice. Med Venlig hilsen Kai Mogensen & Kirsten Hansen Kasserer i DFU Sekretariatsmedarbejder 40824126 50703780

facebook.com

Kystnære havvindmøller - Pænt Nej Tak!!! I et samarbejde mellem DFU, Kragenæs Sejlklub og Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit og andre interessenter er det lykkedes at gøre fælles front mod kystnære havvindmølleprojekter i indre danske farvande og langs vore kyster. Forundersøgelsestilladelsen til det kystnære havvindmølleprojekt Lillebælt Syd er endnu et eksempel på, hvor planlægningen af kystnære havvindmølleparker tilsidesætter natur- og rekreative værdier i vore farvande. DFU prioriterer, at alle sejlere skal have fri- og uhindret adgang til vore farvande og kystnatur. Der er allerede områder nok, hvor sejlerne ikke må færdes, og der skal ikke ske yderligere begrænsninger som følge af etablering af kystnære havvindmølleparker. Samtidig har grundejerforeningerne ved Jammerland Bugt syd for Kalundborg og Asnæs også besluttet at gøre fælles sag. Dermed er det som lykkedes at samle alle indsigelser mod ødelæggelse af natur- og rekreative værdier i indre farvande og langs vore kyster for så vidt angår kendte projekter. En landsdækkende underskriftindsamling er startet under overskriften: Kystnære havvindmøller - Pænt Nej Tak!!! Formålet med underskriftsindsamlingen er at få politikerne i tale for at få dem til at revurdere energiforliget og stoppe nuværende planer og projekter om kystnære havvindmølleparker og i stedet i et revurderet energiforlig vælge en placering af havvindmølleparkerne langt ude på havet (Læs: Nordsøen). FU´s medlemsklubber og medlemmer opfordres til at slutte op om underskriftsindsamlingen ved tilkendegivelse på følgende link til web-siden: http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/ . Flemming Caspersen Fung. bestyrelsesmedlem

facebook.com

Danmarks Fritidssejler Union går ind for brug af den synlige redningsvest

facebook.com

Søsportens Sikkerhedsråd har en klar mission, der går ud på at nedbringe antallet af drukneulykker på vandet. Følger du nedenstående link, vil du blive klogere på, hvorledes Søsportens sikkerhedråd støtter dig i ikke at blive en del af en meget kedelig statistik. https://www.respektforvand.dk

facebook.com

facebook.com

Nyt fra DFU KompetenceCenter. Vi har fået en rigtig god start på vort KompetenceCenter. Evalueringerne fra prøvedeltagerne er så småt ved at komme ind og de er særdeles positive. Vort system har vist sig at være meget flexibelt i forhold til sted og tidspunkt for prøveafholdelse. Men hensyn til krav om viden og kunnen udtaler en kursist om forløbet af sin praktiske prøve: " en utrolig behagelig og rolig censor at være til prøve hos. Han stillede et par svære spørgsmål for at tjekke at jeg kunne teorien og forstod motoren osv., men var så absolut fair og meget, meget rar at snakke med." Vi skal nu afholde de første dialog/opstartsmøder for vore censorer, skoler, tilsynsførende mm. henholdsvis 24. september i Ishøj og 1. oktober i Saltofte,Assens.

facebook.com

Quiz