Top Local Places

Općina Gradac

Stjepana Radića 3, Gradac, Croatia
Public & Government Service

Description

ad

Službene Facebook stranice Općine Gradac
Broj za hitne intervencije i prijavu nepravilnosti
+385 99 3798 213

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Poštovani, pozivamo vas na pilot projekt - prvu poduzetničku kavu u organizaciji Općine Gradac i Poduzetničkog centra Aktiva. Želimo da u opuštenoj atmosferi uz kavu saznate sve što Vam može pomoći u Vašem razvoju i poslovnom, ali i osobnom! Mjesta su ograničena pa Vas molimo da se prijavite putem linka ►https://goo.gl/RTkMCU najkasnije do petka 23.2. Edukacija je prvi korak ka uspješnom poslovanju. Vidimo se!

facebook.com

Štene se nalazi u prostorijama Općine Gradac, moli se vlasnik da dođe po njega. Lutao je sam od Bošca do Studenca na rivi.

facebook.com

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 022-05/18-04/126 URBROJ: 2147-04/18-04 Gradac, 13. veljače 2018. godine Sukladno članku 20. i članku 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08, 61/11, 04/18), a na osnovu zapisnika o radu povjerenstva za provedbu Natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca, viši stručni suradnik za pravne poslove u JUO Općine Gradac dana 13. veljače 2018. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, a to su: 1. Nera Drlja, Hvarska 7, Makarska 2. Teo Jašaragić-Rako, Licinijanov prolaz S2, Makarska 3. Mlinjarić Iva, Stjepana Radića 2, Makarska Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održat će se u prostorijama Općine Gradac dana 19. veljače 2018. godine s početkom u 12:00 sati. Nakon pisanog testiranja provest će se intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Ostale informacije vezane za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Gradac. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE Andrea Miličević

facebook.com

O B A V I J E S T Obavještavamo Vas da Vaše zahtjeve za korištenje javne površine i parking mjesta na području Općine Gradac za 2018. godinu možete do 30. travnja 2018. godine dostaviti osobno na protokol općine Gradac, putem pošte na adresu Stjepana Radića 3 ili putem mail adrese info@opcinagradac.hr. Uz zahtjev je OBAVEZNO potrebno priložiti: presliku obrtnice ili izvatka iz sudskog registra ili rješenje o OPG-u koji glase na ime podnositelja zahtjeva i iz kojih je vidljivo da se podnositelj zahtjeva može baviti djelatnošću za koju se traži javna površina (uz zahtjev za javnu površinu), te potvrdu koju izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Gradac da podnositelj zahtjeva nema nikakva dugovanja prema općini Gradac (uz zahtjev za javnu površinu i uz zahtjev za parking). Također Vas obavještavamo da Zahtjeve za koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske možete dostaviti putem pošte na adresu Stjepana Radića 3 ili dostaviti osobno na protokol općine Gradac. Uz ispunjeni tipizirani zahtjev (kojega možete kupiti u "Narodnim novinama" ili određenim papirnicama) potrebno je OBAVEZNO priložiti državne biljege u vrijednosti 70,00 kn, presliku obrtnice ili izvatka iz sudskog registra koji glase na ime podnositelja zahtjeva i iz kojih je vidljivo da se podnositelj zahtjeva može baviti djelatnošću za koju se traži koncesijsko odobrenje, te potvrdu koju izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Gradac da podnositelj zahtjeva nema nikakva dugovanja prema općini Gradac. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

facebook.com

Poštovani, obavještavamo stanovnike Drvenika da će zbog radova na 10 kV kabelu od strane HEP-a do daljnjeg za promet biti zatvorena ukica koja spaja dvije Vale preko Puntina. Hvala na razumijevanju!

facebook.com

Obavještavamo vas da je na web stranici Općine Gradac objavljena Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018. godini koju dodjeljuje Splitsko-dalmatinska županija, zahtjev (obrazac) za ostvarivanje prava na navedenu novčanu pomoć, te popis potrebnih dokumenata.

facebook.com

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac na radno mjesto komunalni redar – 2 izvršitelja utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, a to su: 1. Mirčić Dejan, Grma 24, Gradac 2. Vicko Kostanić, Donja vala 116, Drvenik Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održat će se u prostorijama Općine Gradac dana 29. siječnja 2018. godine s početkom u 11:00 sati. Ostale informacije vezane za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Gradac.

facebook.com

Naslovne stranice "Službenih glasnika", službenog glasila Općine Gradac, kao i sve objavljeno u njemu možete pročitati na internet stranici Općine Gradac. Također možete pročitati zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradac. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXV Gradac, 19. siječnja 2018. BROJ: 03/18 S A D R Ž A J 1. Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednice općine Gradac 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Gradac 3. Plan nabave za 2018. godinu SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXV Gradac, 24. siječnja 2018. BROJ: 04/18 S A D R Ž A J 1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Borova, hotel Morenia, Podaca 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima Općine Gradac 5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete u naseljima na području općine Gradac 6. Plan prijma u službu u Vlastiti pogon Općine Gradac za 2018. godinu SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXV Gradac, 25. siječnja 2018. BROJ: 05/18 S A D R Ž A J 1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 2. Donošenje zaključka o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu

facebook.com

Postovani stanovnici Gradca, ovim putem vas obavjestavamo da ce zbog izvodjenja radova oko groblja put za Mijacice 10-tak dana biti zatvoren. Hvala na razumijevanju.

facebook.com

Obavijest koju smo upravo zaprimili od HEP-a, pogon Ploče, glasi: Sutra, 18.01.2018. godine u vremenu od 08,30 do 14,00 sati bez električne energije biti će predio Grma, Podgrmlje i auto salon "Pecić" (sve Gradac) zbog radova na eletroenergetskom postrojenju. U slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi."

facebook.com

U broju 5/2018 „Narodnih novina“ od 12. siječnja 2018. godine, objavljen je Natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac, 2 izvršitelja na određeno vrijeme - za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, za radno mjesto komunalni redar. Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), te slijedeće posebne uvjete: - srednja stručna sprema (IV. stupanj stručne spreme, bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci), poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije. Rok za podnošenje prijava ističe osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“ . Na temelju članka 17. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) (dalje u tekstu: Zakon) i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac za 2018. godinu (KLASA:022-05/18-03/5, URBROJ:2147-04/18-03 od 08. siječnja 2018. godine), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac Prima se vježbenik- 2 izvršitelja na određeno vrijeme - za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, za radno mjesto komunalni redar. U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž. Na ovaj Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac za radno mjesto komunalni redar mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), te slijedeće posebne uvjete:  srednja stručna sprema (IV. stupanj stručne spreme)  bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),  poznavanje rada na računalu,  vozačka dozvola B kategorije. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:  životopis,  dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),  dokaz o stručnoj spremi (diploma, uvjerenje ili potvrda),  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj,  vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi,  ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti pisane dokaze o svom statusu sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom na adresu: Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac s naznakom „Natječaj prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac- komunalni redar- ne otvaraj“ O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku. Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem objavljeni su na web-stranici Općine Gradac www.opcinagradac.hr Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici www.opcinagradac.hr najranije pet dana prije održavanja provjere. KLASA: 022-05/18-04/21 URBROJ: 2147-04/18-04 PROČELNIK JUO Jarmila Tomić PODACI VEZANI ZA NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA- 2 IZVRŠITELJA- RADNO MJESTO KOMUNALNI REDAR U broju 5/2018 „Narodnih novina“ od 12. siječnja 2018. godine, objavljen je Natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac, 2 izvršitelja na određeno vrijeme - za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, za radno mjesto komunalni redar. Rok za podnošenje prijava ističe osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“ . OPIS POSLOVA I ZADATAKA  provodi nadzor nad komunalnim redom,  obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu  obilaskom terena obavlja nadzor nad Odlukom o komunalnom redu i Odlukom o javnom redu i miru,  poduzima mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti  obavlja nadzor nad provođenjem reda na javnim površinama, plažama te drugim površinama koje utječu na izgled naselja,  vrši prijave nadležnom tijelu državne uprave i županijskom uredu, naplatu kazni u okviru zakona i odluka Općinskog vijeća,  vrši kontrolu korištenja javnih površina,  prikuplja podatke potrebne za razrez općinskih poreza i naknada,  izriče mandatne kazne,  predlaže pokretanje prekršajnog postupka,  predlaže mjere za unaprjeđenje komunalnog reda,  izdaje obavezni prekršajni nalog sukladno zakonu,  obavlja poslove civilne zaštite i protupožarne zaštite,  vrši kontrolu nad provedbom Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i trgovina,  obavlja nadzor nad održavanjem čistoće i odvoza smeća,  izrađuje izvješća i zapisnike,  čuva dokumentaciju iz svog djelokruga rada,  obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika. PODACI O PLAĆI Sukladno članku 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.), za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85 % plaće radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme- plaće komunalnog redara, koju čini umnožak koeficijenta za obračun plaće 1,39 utvrđen Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac („Službeni glasnik“ br.06/16) i osnovice za obračun plaće koja je utvrđena Odlukom o osnovici za obračun plaća službenik i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac („Službeni glasnik br.01/11) koja iznosi 4.850,00 kn. PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU SU SLJEDEĆI:  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17),  Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99.., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14., 36/15)  Zakon o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“ broj 47/09),  Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13.),  Statut Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13), dostupan na internetskoj stranici Općine Gradac, rubrika Temelji- Statut,  Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gradac („Službeni glasnik“, 03/10, 13/17), dostupna na internetskoj stranici Općine Gradac, rubrika Društvene djelatnosti- turizam  Odluka o komunalnom redu Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 03/14), dostupna na internetskoj stranici Općine Gradac, rubrika Komunala- komunalni red. PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Navedena pismena provjera traje 60 minuta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:  koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,  razgovarati s ostalim kandidatima,  na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji sa testiranja, a njegov rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu natječaja neće bodovati. Smatra se da je kandidat položio pisanu provjeru znanja ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova, a svako točno odgovoreno pitanje nosi po jedan bod. Povjerenstvo za provedbu natječaja provesti će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto. Vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici www.opcinagradac.hr najranije pet dana prije održavanja provjere. OPĆINA GRADAC

facebook.com

O B A V I J E S T Obavještavaju se stanovnici Drvenika da Komunalno održavanje d.o.o. Ploče od ponedjeljka, 22. siječnja 2018. godine, neće prazniti ni jednu posudu za otpad koja nije u skladu s propisima (metalne okrugle, crne okrugle). Naime posude koje se moraju koristiti su zelene plastične. Za sve dodatne informacije i upite javite se Draganu Andrijaševiću na mob. br. 099-3798203.

facebook.com

Quiz

U OKOLINI Općina Gradac