Top Local Places

Boekhoudkantoor Kadir Kaya

Onze-Lievevrouwstraat 2, Berchem, Belgium
Accountant

Description

ad

Wij zijn een dynamisch en jong boekhoudkantoor te Antwerpen-Berchem dat zelfstandigen en KMO’s efficiënte en kwalitatieve dienstverlening verstrekt.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

DE CAMPAGNES VAN DE ARBEIDSINSPECTIE VOOR 2018 2018 YILINDA PLANLANMIS OLAN IS DENETIMI, BÖLGE VE SEKTÖR OLARAK ALTTA BELIRTILDI. BELIRTILENDEN HARIC DENETIM OLASILIGI YÜKSEK OLARAK TANIMLANAN KONULAR ARASINDA MEVCUT OLAN: DIGER AVRUPA BIRLIGI UYESI OLAN ULKELERDEN BELCIKADA GOREV ALAN ISCILER. (A1 DETACHERING) De campagnes van de arbeidsinspectie in 2018 zijn bekend gemaakt. Dit zijn een aantal regionale en nationale campagnes die gericht zijn op bepaalde sectoren. Tevens wordt er dieper ingegaan op een bepaald thema per sector. HET DOEL VAN DE INSPECTIES Het doel hiervan is om moeilijk bereikbare sectoren toch te benaderen, om aan de bezorgdheden van de sector tegemoet te komen, een sector te begeleiden naar een betere naleving van de reglementering of om een sector wakker te maken voor de problematiek van de preventie. Dit zijn maar enkele van de doelen van deze aanpak. De regionale & nationale campagnes zijn: West Vlaanderen - FESTIVALS - PROFESSIONELE SPORTCLUBS Oost Vlaanderen - LANDBOUW Antwerpen - BOUWPROMOTOREN Limburg& VL. Brabant - PRODUCTIEBEDRIJVEN Brussel - CALLCENTERS Henegouwen - Voedingssector Namen-Luxemburg - Groendiensten (onderhoud) Luik - Verhuisondernemingen Nationaal: - Uitzendsector - Liften - Bouwsector SAMENWERKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE ARBEIDSINSPECTIEDIENSTEN In het kader van de 2 componenten van de arbeidsinspectie, namelijk het “Toezicht op de sociale Wetten” en het “Toezicht op het Welzijn op het werk”, staan er nog acties gepland. Voor deze acties staan de sectoren nog niet vast, maar men denkt vooral aan de fraudegevoelige sectoren zoals de vleessector of de bouwsector. Het thema hierbij is de Europese gedetacheerde werknemers.

facebook.com

https://m.tijd.be/nieuws/archief/Fiscus-krijgt-uw-hele-vermogen-in-het-vizier/9945380

facebook.com

BVBA WORDT DE NIEUWE NORM De fe­de­ra­le mi­nis­ter­r­raad buigt zich nog voor het zo­mer­re­ces over de her­vor­ming van het ven­noot­schaps­wet­boek. De bvba wordt straks de ven­noot­schaps­vorm bij uit­stek. De her­vor­ming komt er onder im­puls van mi­nis­ter van Jus­ti­tie Koen Geens (CD&V). Het is een in­haal­be­we­ging te­gen­over onze buur­lan­den. Het wets­ont­werp moet nog voor het zo­mer­re­ces wor­den goed­ge­keurd. Tegen eind dit jaar zou de Kamer over de tekst moe­ten stem­men. Ven­noot­schap­pen zul­len vijf jaar de tijd krij­gen om hun sta­tu­ten aan te pas­sen. Een over­zicht van de be­lang­rijk­ste nieu­wig­he­den. Ver­soe­pe­ling Een bvba kan straks zelfs een beurs­no­te­ring krij­gen. De be­slo­ten ven­noot­schap met be­perk­te aan­spra­ke­lijk­heid (bvba) ver­liest haar be­slo­ten ka­rak­ter en wordt meer op de leest van de naam­lo­ze ven­noot­schap (nv) ge­schoeid. De nieu­we bvba zal voort­aan con­ver­teer­ba­re obli­ga­ties en war­rants kun­nen uit­ge­ven, haar aan­de­len kun­nen vrij over­draag­baar wor­den ge­maakt. Een bvba zal zelfs een beurs­no­te­ring kun­nen krij­gen. Geen mi­ni­mum­ka­pi­taal Wie een bvba op­richt, moet niet lan­ger in een mi­ni­mum­ka­pi­taal voor­zien. De op­rich­ter van een bvba die on­vol­doen­de ver­mo­gen heeft voor de eer­ste twee jaar kan even­wel aan­spra­ke­lijk wor­den ge­steld bij een fail­lis­se­ment. Meer­vou­dig stem­recht Bij bvba’s en nv’s zal men aan­de­len een ver­schil­lend aan­tal stem­men kun­nen toe­ken­nen (maxi­maal twee). De bij­ko­men­de stem is een ma­nier om trou­we aan­deel­hou­ders te be­lo­nen of een dam op te wer­pen tegen over­ne­mers. Af­schaf­fing De com­man­di­tai­re ven­noot­schap­pen op aan­de­len (cva’s) en coöpe­ra­tie­ve ven­noot­schap­pen met on­be­perk­te aan­spra­ke­lijk­heid (cvoa’s) wor­den af­ge­schaft. Ze krij­gen tien jaar de tijd om hun struc­tuur aan te pas­sen. Als ze dat niet doen, wordt hun ju­ri­di­sche vorm au­to­ma­tisch aan­ge­past: com­man­di­tai­re ven­noot­schap­pen wor­den nv’s en cvoa’s wor­den ven­noot­schap­pen onder firma (vof). Coöpe­ra­tie­ven De coöpe­ra­tie­ve ven­noot­schap met be­perk­te aan­spra­ke­lijk­heid (cvba) wordt de enige coöpe­ra­tie­ve ven­noot­schap en moet een wel­om­schre­ven doel krij­gen. Cvba’s die daar niet aan be­ant­woor­den, kun­nen op ver­zoek van een ‘be­lang­heb­ben­de derde’ - zelfs een con­cur­rent - wor­den ont­bon­den. Aan­spra­ke­lijk­heid De aan­spra­ke­lijk­heid van be­stuur­ders wordt ge­pla­fon­neerd re­ke­ning hou­dend met de om­vang van het be­trok­ken be­drijf, ge­ba­seerd op omzet en ba­lans­to­taal. Tot nu toe staat er geen be­per­king in de wet in­ge­schre­ven. Het pla­fond be­draagt 125.000 euro (bij een be­drijf met een omzet van min­der dan 350.000 euro en een ba­lans­to­taal van min­der dan 175.000 euro) tot maxi­maal 12 mil­joen euro (bij een be­drijf met een ba­lans­to­taal van min­stens 43 mil­joen euro of een omzet van min­stens 50 mil­joen). Maat­schap­pe­lij­ke zetel Een Bel­gi­sche ven­noot­schap die haar maat­schap­pe­lij­ke zetel naar het bui­ten­land ver­huist, zal onder het bui­ten­land­se ven­noot­schaps­recht val­len en niet lan­ger onder het Bel­gi­sche recht. Dat is ook het geval als het hoofd­kwar­tier en de be­lang­rijk­ste ves­ti­ging zich nog al­tijd in België be­vin­den.

facebook.com

FAILLIETE EENMANSZAAK MOET ZIJN SCHULDEN NIET MEER BETALEN Binnenkort zal je als zelfstandige eenmanszaak je schuldeisers niet meer moeten betalen wanneer je failliet gaat, er komt een zogenaamde kwijtschelding van schulden. Als eenmanszaak ben je onbeperkt aansprakelijk ten opzichte van je schuldeisers wanneer je zelfstandige activiteit slecht afloopt. Weldra komt daar verandering in via een nieuw wetsontwerp dat zorgt voor een aanpassing van de faillissementswetgeving. Ook hier wil België conform zijn met de richtlijnen van Europa, namelijk gefailleerden een tweede kans geven om opnieuw iets te ondernemen. AUTOMATISCHE KWIJTSCHELDING VAN SCHULDEN Wanneer een zelfstandige failliet gaat, wordt er een curator aangesteld. Het is de taak van de curator om alle resterende goederen te verkopen en met de opbrengst alle openstaande facturen van leveranciers of kredietinstellingen aan te zuiveren. Meestal is de opbrengst niet voldoende om alle schuldeisers te kunnen betalen. Voortaan kan de gefailleerde een kwijtschelding van restschulden vragen maar dit moet wel gebeuren binnen de drie maanden na bekendmaking van het faillissementsvonnis. De rechtbank zal daartoe verplicht zijn om de kwijtschelding toe te kennen indien de gefailleerde daarom vraagt. Men zal niet nagaan of de gefailleerde heeft gefraudeerd, de kwijtschelding wordt automatisch toegekend. Onze regering wil daarmee zelfstandigen, die een faillissement oplopen, alle kansen geven om opnieuw te beginnen. De curator zal ook geen loonbeslag meer kunnen leggen na uitspraak van het vonnis noch op andere soorten inkomsten. Indien de zelfstandige een grote erfenis of dergelijks zou ontvangen, blijven ook deze “inkomsten” veilig en moeten ze niet gebruikt worden om de schuldeisers te betalen. Momenteel wordt er nog onderhandelt door diverse partijen om het wetsontwerp nog bij te sturen, zeker in gevallen waar er elementen van fraude zijn bij een faillissement. Indien het parlement het wetsontwerp goedkeurt, zou dit in werking treden vanaf 1 september 2017.

facebook.com

MOET IK BELASTING BETALEN BIJ DE VERKOOP VAN MIJN WONING? Sinds 1 januari 1997 is de meerwaardebelasting in het leven geroepen. Deze valt onder een bijzonder belastingregime van de diverse inkomsten. Meerwaardebelasting is verschuldigd op de winst (meerwaarde) die u maakt bij verkoop van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde. Er zijn echter tal van nuances in dit verhaal. Laat ons beginnen met het goede nieuws. Indien u de eigen gezinswoning verkoopt, is er NOOIT meerwaardebelasting verschuldigd. Met andere woorden, verkoopt u uw eigen woning met winst, dan moet u daarop geen meerwaardebelasting betalen. Meerwaardebelasting wordt niet toegepast als u een woning erft, noch bij onteigening, noch als de woning toebehoort aan minderjarigen. Let wel, bij erfenissen moet je natuurlijk wel bijkomende successierechten betalen wanneer je deze verkoopt aan een hogere prijs dan dewelke genoteerd in de aangifte van nalatenschap. Echter geldt deze regeling tot twee jaar na datum van indiening van deze aangifte. Voor schenkingen is dat tot drie jaar na datum. De verkoop van een geschonken woning is belastbaar gedurende drie jaar na de schenking wanneer de schenker het goed in de periode van vijf jaar voor de schenking heeft aangekocht. Wat verstaan we eigenlijk onder ‘eigen woning’? De eigen woning is de woning die u bewoont met uw gezin en waar u uw hoofdverblijfplaats heeft. Gedurende de twaalf maanden die voorafgingen aan de maand van de verkoop, moet u de woning gedurende minstens zes maanden hebben bewoond. Dan maken we het onderscheid tussen bebouwde goederen (woningen en appartementen) en onbebouwde onroerende goederen (gronden). DE MEERWAARDE OP GRONDEN Verkoopt u een grond met winst, dan wordt u daarop belast als er minder dan acht jaar is verstreken sinds de aankoop. Om die termijn vast te stellen baseert de fiscus zich op de notariële akten van de verwerving en de verkoop. <5jaar Is de termijn tussen de aankoop en de verkoop korter dan vijf jaar, dan betaalt u 33 procent op de winst (plus de gemeentebelasting). 5 jaar > <8 jaar Tussen vijf en acht jaar bedraagt de meerwaardeheffing 16,5 procent (plus de gemeentebelasting). >8jaar Na acht jaar is er in principe geen belasting meer verschuldigd. DE MEERWAARDE OP GEBOUWEN Indien er minder dan vijf jaar verstreken is tussen de notariële akten van de aankoop en de verkoop van een woning of een appartement, dan betaalt u 16,5 procent belasting op de winst (plus de gemeentebelasting). Na vijf jaar is er in principe geen heffing meer verschuldigd. HOE HOOG IS DE MEERWAARDEBELASTING? Zowel bij gronden als bij gebouwen wordt de belasting geheven op het positieve verschil tussen de nettoverkoopwaarde en de forfaitair verhoogde aankoopwaarde. De nettoverkoopwaarde is de verkoopwaarde verminderd met de verkoopkosten, zoals de makelaars- en de publiciteitskosten. De forfaitair verhoogde aankoopwaarde is de aankoopwaarde verhoogd met 25 procent aankoopkosten, tenzij u kunt bewijzen dat u meer kosten had. De aangepaste aankoopwaarde wordt nog eens verhoogd met 5 procent per volledig jaar dat is verstreken tussen de aan- en de verkoop. Heeft een geregistreerde aannemer verbouwingswerken aan de woning uitgevoerd, dan mogen ook die kosten bij de aankoopwaarde worden geteld.

facebook.com

T.C. ANVERS VE T.C. BRÜKSEL BAŞKONSOLOSLUKLARININ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALKOYLAMASINA İLİŞKİN ORTAK DUYURUSU (NO: 1) 1.Anayasa Değişikliği Halkoylamasının ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde yapılmasının kararlaştırılması üzerine, yurtdışı temsilciliklerimizde oy verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü başlayıp, 9 Nisan Pazar günü bitecektir. Gümrük kapılarında ise 27 Mart Pazartesi günü başlayıp 16 Nisan Pazar günü sona erecektir. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak koşuluyla vatandaşlarımız bağlı bulundukları temsilciliklerde ya da oy verme günlerinde diğer temsilciliklerde kurulan sandıklarda veya gümrük kapılarında oy kullanabileceklerdir. Yurtdışındaki tüm temsilciliklerimizde oy verme saatleri 09:00-21:00 olarak düzenlenmiştir. Her Temsilciliğimizde hangi günlerde oy verilebileceği Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek ve oy verme tarihleri ayrıca duyurulacaktır. 2. Vatandaşlarımızın Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını YSK’nın internet sitesindeki (http://www.ysk.gov.tr) “Yurtdışı Seçmen Sorgulama” bölümünden kontrol etmeleri mümkündür. 3. Yurtdışı Seçmen Kütüğü, 18 Şubat 2017, Cumartesi günü Belçika saati ile 06:00’dan itibaren YSK’nın internet sitesinde ilan edilecektir. Yurtdışı Seçmen Kütüğü ilan edildikten sonra, vatandaşlarımızın kütükteki kayıtlarını YSK’nın internet sitesi üzerinden bizzat kontrol etmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde ismi bulunmayanlar ile kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen vatandaşlarımızın 26 Şubat 2017 Pazar Belçika saati ile 15.00’e kadar Başkonsolosluklarımıza şahsen başvurarak itiraz etmeleri gerekmektedir. İtiraz döneminde (18-26 Şubat) posta yoluyla iletilen başvurular yasa gereği kesinlikle kabul edilmeyecektir. İtiraz başvuruları, Başkonsolosluklarımıza haftaiçi olağan mesai saatlerinde (9:00-13:00 ve 14:30-17:00), resmi tatil günlerinde (18-19 Şubat ve 25-26 Şubat) ise 10:00-15:00 saatlerinde yapılabilecektir. Belirtilen resmi tatil günlerinde Başkonsolosluklarımızda sadece Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne itiraz başvuruları alınacak olup, diğer konsolosluk hizmetleri verilmeyecektir. Başkonsolosluklarımıza yapılacak başvurularda, kimlik ispatı için T.C. kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı veya pasaport ile resmî daireler ya da iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukat kimliği, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgelerden birinin gösterilmesi talep edilecektir. T.C. kimlik numarasını taşımayan kimlik belgeleri ile Belçika makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri, kimliğin tespitinde geçerli kabul edilmeyecektir. 4. Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı bulundukları ülkelerde kurulacak sadıklarda oy kullanmalarını teminen sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, vatandaşlarımızı aydınlatmak ve sorularını yanıtlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından +90 444 99 75 numaralı telefon numarası ile ''Yurt Dışı Seçmen Çağrı Merkezi'' oluşturulmuştur. Anılan Çağrı Merkezi 17 Şubat'a kadar haftaiçi hergün Türkiye saati ile 09:00 - 18:00, 17 Şubat - 17 Nisan 2017 tarihleri arasında ise 24 saat Türkçe olarak hizmet verecektir. 5. Anayasa Halkoylamasıyla ilgili olabilecek gelişmeleri takip edebileceğiniz güncel duyurularımız Başkonsolosluklarımızın internet siteleri ile Facebook ve Twitter sayfalarında yayınlanmaya devam edilecektir. Belçika’da ikamet eden vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. Bu e-posta T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından kadir@kadirkaya.be adresine gönderilmiştir. Lütfen bu mesaja yanıt vermeyiniz. Sözkonusu duyuru e-postalarını almak istemiyorsanız lütfen burayı tıklayınız.

facebook.com

BEYAZ KASA ILE ILGILI SON GELISME Yetkili bakanlik tarafindan beyaz kasa kullanilmadigi taktirde uygulanan cezalar imzalandi: uygulamasi gereken ve beyaz kasaya gecis yapmayan isletmeler ilk denetimde 1500 eur, 2. Denetimde 3000 eur, 3. Denetimde 5000 eur ceza odemek durumundadir. http://www.zwartedoos.be/2017/01/27/boetes-niet-nalevering-goedgekeurd/

facebook.com

Kwartaalvoorschotten op btw worden afgeschaft Neen, het is geen aprilgrap. Maar vanaf 1 april wordt het leven van zelfstandigen een pak eenvoudiger. Want vanaf dat moment zal hij of zij niet langer het driemaandelijkse ritueel van kwartaalvoorschotten op de btw moeten ondergaan. Minder administratieve druk Momenteel moet een belastingplichtige die kiest voor een btw-aangifte per kwartaal ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de 20e van de tweede en derde maand van elk kwartaal moet er telkens een voorschot van 1/3 van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal worden betaald. Dit geldt ook voor ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis hebben en soms voorschotten betalen voor een kwartaal waarin ze geen verkoopfacturen aangeven en dus geen btw verschuldigd zijn. ‘Door de kwartaalvoorschotten af te schaffen wordt het probleem van de voorfinanciering van de btw opgelost. We verlichten de administratieve druk voor de belastingplichtigen en de fiscale administratie. Bovendien worden belastingplichtigen die hun btw maandelijks of per kwartaal aangeven op gelijke voet behandeld. Toch nog één voorschot: 24 december Let wel, er zit toch nog één bureaucratisch addertje onder het gras. Om de kwartaalaangevers en de maandaangevers op gelijke voet te behandelen, zal wie voor een kwartaalaangifte kiest wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar.

facebook.com

Belçika’da hayat, 2017 yılında yine biraz daha pahalanıyor, para cezalarından elektriğe ve içme suyuna kadar. Ancak biz bazı durumlarda biraz daha az ödeyeceğiz. Belçika’da 1 Ocak'tan itibaren sizin için neler değişecek öğrenin. Stopaj vergisi yükselir iken borsa vergisi uygulaması genişliyor (spekülasyon vergisi ise iptal edilecek) Kar payları üzerinden uygulanan stopaj vergisi ve faizler yeniden yüzde 27’den 30’a kadar artacak. On yıl içinde, bu vergi iki katına çıktı. Düzenlenmiş tasarruf mevduatı hesabına ilişkin stopaj vergisi yüzde 15 ile değişmeyecek ve bu vergi sadece 1880 euro’dan fazla faiz gelirine sahip olanlar tarafından ödenecek. Aynı zamanda Belçika borsa vergisi genişletilecek. Borsada hisse senetlerin ticaretini yapanlar şimdi 0,27 oranında bir vergi ödüyorlar ve bu tutar maksimum 800 euro’ya kadar çıkabiliyordu. Bu üst sınır miktaryeni yıldan sonra iki katına 1600 euro’ya çıkarılacak. Borsa vergisini önlemek için yabancı brokerlerden menkun satın alıp satmak yeni yılda artık mümkün değildir. Hükümet ayrıca tahviller için borsa vergisinin maksimum miktarını 650 euro’dan 1300’euro’ya ve yatırım fonların miktarını 2000 euro’dan 4000 euro’ya, iki katına çıkaracak. Bütün bu vergi artışların karşılığında geçen yıl uygulamaya geçen spekülasyon vergisi iptal edilecek. Spekülasyon vergisi satın aldıktan altı ay içinde hisse senetlerini geri satan, yüzde 33 sermaye kazancı üzerinden vergi ödemek zorundaydı. Ancak vergi kaymasının bir parçası olan bu vergi, devletin kasasına umut edilenden daha az gelir getirdi. Ekim ayında bu verginin devlet bütçesi’nde 34 milyon euro olarak kayıtlı iken sadece 17 milyon euro sağladığı açıklandı. Mahkeme tarafından verilen para cezaları daha çok artacak Bir mahkeme tarafından telaffuz edilen veya adli para cezaları çok fazla artırılacak. Bir hakim tarafından verilen para cezaları standart olarak altı ile çarpılıyordu. Bu çarpım faktörü sonucunda 1 Ocak tarihinden itibaren 8 ile çarpılarak yükselecek. Örneğin direksiyon başında cep telefonu kullananlara verilen para cezasına en az 40 euro daha eklenecek. Sarhoş sürücülere verilen para cezaları yaklaşık 400 euro tutarında olacak. Bu artış tüm suç cezalarını kapıyor, çevreye zarar vermek, sosyal mevzuat ihlalleri, vergi yasalarını ihlal etmek, trafik suçları, mülkiyet suçları vesayire. Ortalama bir elektrik faturası yüzde 5 oranında artacak 2017 yılında ortalama bir elektrik tüketimi yapan aileler için yıllık elektrik faturası yüzde 5 ile ya da 1.022,29 euro’dan 50 euro daha artacak. Bu artış dağıtım ağı tarifelerinde yüksek dışsal maliyetlerden kaynaklanmaktadır: Operatörlerin üzerinde hiçbir etkisi olmadığı maliyetlerden, yeşil enerji sertifikaları gibi veya geçen yıldan bu yana operatörlerin kurumlar vergisi ödemeleri gerektiği gibi. Eksojen maliyetler neredeyse 12 oranında artıyor ve bu yüzden yüksek dağıtım tarifeler sağlanır. Dağıtım tarifeleri 2017 yılında bir ailenin elektrik faturasının yüzde 38,5 oranındadır: Şimdiye kadar ki en yüksek oran. Elektrik üretmek için kullanılan hammadde fiyatı ise toplam faturanın yüzde 30’una kadar düşüyor. Ve dağıtım tarifesinin yüzde 51’i dışsal maliyete aittir. (Dışsal maliyet en başta havayı kirletmesi ve gürültü çıkarması bu türden maliyetlerdir). Çoğu inşaat primleri düşüyor (ama toplam yenilenme primi yerini alacak) Birkaç bağımsız inşaat primi yeniden düzenlenilecek. Çoğu primler, kaba inşaat halinde olan konutlar için geçerli olacak. Çatı izolasyonu ve cam için primler 2017 dan itibaren iptal edilecek, sadece süper izolasyonlu cam primi ödenmeye devam edecek. Duvar izolasyonu ve güneş enerjili su ısıtıcılar için ödenen primler azalacak. Isı pompaları için primler yükselecek çünkü bu ısı türü şu anda kadar değerinin altında tutuldu. Çoğu bireysel inşaat primleri düşürülsede, farklı çalışmaları birleştirmeleri için insanları teşvik etmek amacıyla toplam tadilat primi çıkarılacak. Beş yıl içinde üç ya da daha fazla yatırım gerçekleştiren, toplam yenileme primi alacak. Gerçek prim miktarı gerçekleştirilen harcamaya bağlıdır. Örneğin, çatısını ve camını yenileyen ve duvarlarını sivalatan 1250 euro alacak. Yedi olası tadilat çalışması birleştirenin 4750 euro prim alması mümkün olacak. Su faturası ortalama 20 euro ile artıyor Hesaplamaya göre, ortalama bir ailenin yıllık su faturası 2016 yılında 378,63 euro iken, 2017 yılında 397,68 euro ya kadar artacak. Söz konusu artış ortalama yıllık faturanın çok teorik bir hesaplamasıdır, diye vurguluyor WaterRegulator. Aileler içme suyu dışında su faturasında belediye ve üst belediye için bir sanitasyon katkısı ödemektedir. Gelire göre çocuk bakımı yüzde 1.08 oranında artacak Ebeveynlerin gelirine göre çocuk bakım inisiyatifleri, 2017 yılında otomatik olarak 1.08 oranında endekslenecek. Endekslenme 2016 yılının başlarında yüzde 0,41 oranında olmasına nazaran 2017 yılında keskin bir artış yaşayacak. Bu artış tam olarak kaç miktar tutabilir? 2017 yılında asgari oran, günlük bakım ücretini 5,02 euro’dan 5,07 euro ya artıracak ve maksimum orana göre günlük ücret 28.13 euro olacağı anlamına geliyor. 12 yaşından küçük iki veya daha fazla çocuğu olan anne ve babalar için çocuk başına 3.18 euro bir indirim var. Aynı zamanda, belirli durumlarda, daha düşük olan tek bir oran kullanılır. Tarife artışı geçerli olacak tüm ebeveynlere, Aralık ayında bunun bildirisi gönderildi. Onlar zaten yeni bir sertifika almışlardır ve bu değişimler için artık bir şey yapmaları gerekmiyor. Ama hayat aynı zamanda ucuzlayacak ... Yüzbinlerce işçinin maaşı artacak Ocak ayında, yüz binlerce çalışana yıllık endeksleme sonucu ekstra maaş görünüyor. Maaşların endekslenme türü sektörden sektöre değişiyor. Bazı sektörlerde neredeyse aylık, diğer sektörlerde üç aylık, altı aylık veya yıllık uygulanacak. Ocak ayında uygulanacak olan en büyük grup, ek ortak komitenin memur çalışanlarıdır. Neredeyse 430.000 işçi ya da özel sektörde tüm memur çalışanların dörtte birini içerir. Ocak ayı için yıllık endeks oranı yüzde 1.13 olarak hesaplandı. Ocak ayında maaşının artığını görecek olan diğer büyük gruplar: gıda sektöründe işçiler ve memur çalışanları (yüzde 1.12 yıllık endeksleme ile), Otelcilik sektöründe işçiler (yüzde 1.123 yıllık endeksleme ile) ve taşımacılık sektöründe işçiler (yüzde 1.14 yıllık endeksleme ile). Ocak ayında başka büyük bir grup daha maaşının artığını görecek, temizlik sektöründeki işçiler: maaşları 0,38 oranında artmıştır ama bu gruba Temmuz ayında ekstra ödeme yapıldı bile ve yılda iki endeksi vardır. Asgari emekli maaşlar yüzde 0.7 oranında artıyor. Tam 45 yıllık bir iş hayatı olan ve sadece asgari emekli maaşını alan, 1 Ocak 2017 de biraz daha yüksek bir maaş alacak. Hükümet söz konusu olan insanların asgari emekli maaşlarına (bütçeden 25 milyon euro ayırarak) yüzde 0,7 oranında bir zam yapmaya karar verdi. Bu tedbir yaklaşık 168.000 kişiyi kapsıyor. Bir doktor (tabakoloog) aracılığıyla sigarayı bırakanlara devlet yardım edecek Sigara içenler 1 Ocak’ta yalnızca (tabakoloog) doktora kişisel ücretlerini ödemek zorunda kalacak. Geri kalan masrafları hükümet kendi hesabına alıyor. Takvim yılı başına, dört saatlik bir özel danışmana yada 12 saatlik grup içinde psikolojik danışman hakkına sahip olacaklar. E-kimlikler için acil prosedür ucuzluyor E-kimlikler veya çocuk-kimlikler için acil prosedür hem hızlanıyor hemde ucuzluyor. Bu şekilde vatandaşların geçici kimlik belgeleri ile uzun zaman dolaşmaları önlenmiş olacak. Yine de, seyahata gitmeden önce çocukların da dahil olmak üzere kimlik belgelerinizi vaktinde içeriye sunmanız tavsiye edilir. Bir E-kimlik kartı için baz fiyat 16 euro’dur ve çocuk-kimlik kartı 6 euro'dur. Çocuk-kimlik işlemi üç hafta kadar bir zaman alabilir.

facebook.com

Hervorming vennootschaps- en verenigingsrecht In zijn beleidsnota van 10 november 2015 kondigde minister van Justitie, Koen Geens, een grondige hervorming van het vennootschapsrecht en het verenigingsrecht aan. Deze hervorming is volgens de minister nodig om onze ondernemingen en verenigingen efficiënte juridische instrumenten te geven en ons land aantrekkelijker te maken voor investeringen. De vernieuwing zal geconcentreerd zijn op 3 belangrijke pijlers: de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen; de incorporatie van het verenigingsrecht in het Wetboek van vennootschappen, en de beperking van het aantal vennootschapsvormen. Slechts 4 vennootschapsvormen Met deze hervorming wordt er voorgesteld om slechts 4 vennootschapsvormen (naast de Europese vormen) te behouden: de maatschap: dit is de historisch oudste basisvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA); de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA); de naamloze vennootschap (NV). Deze 4 vormen worden gekozen omdat alle andere bestaande vormen juridisch kunnen teruggebracht worden tot deze 4 vormen. Het zijn eigenlijk de juridische basisvormen, en de andere waren varianten van deze vier. BVBA Er wordt voorgesteld om de BVBA flexibeler te maken, waarbij het kapitaal en de kapitaalbeschermingsregels worden afgeschaft. Wie een BVBA opricht, zal zelf kunnen bepalen wat zijn behoefte aan vermogen is. De rechten van de schuldeisers blijven echter gevrijwaard, aangezien er beter zal worden toegezien op de solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming door onder meer strengere regels wat betreft aansprakelijkheidssancties voor bestuurders, toereikend aanvangsvermogen, financieel plan enz. Coöperatieve Vennootschap De coöperatieve vennootschap zou er meer op gericht zijn haar oorspronkelijke eigenheid na te streven, namelijk het realiseren van een coöperatief gedachtengoed, door personen die terzelfdertijd vennoot en klant (bv. verbruikscoöperatieve) of leverancier zijn (bv. zuivelcoöperatieve). Verenigingen en stichtingen Geens benadrukt dat er naast de vennootschap ook ruimte blijft voor verenigingen en ledenloze stichtingen. Die zullen economische activiteiten mogen verrichten, voor zover ze geen rechtstreekse of onrechtstreekse winstuitkeringen aan de leden of de bestuurders (bv. excessieve wedde) doen. De nadruk zal dus liggen op het resultaat (winstuitkeringen of niet) en niet meer op de intentie (winstoogmerk of niet). Bij deze hervorming wordt er rekening mee gehouden dat de bestaande vennootschappen hun actuele vorm kunnen behouden en geleidelijk aan worden omgezet in één van de 4 basisvormen.

facebook.com

FOD Financiën kondigt controleacties voor 2016 aan Zoals u weet, voert de fiscale administratie al enkele jaren doelgerichter fiscale controles uit. Aan de hand van datamining worden dan ook bepaalde aandachtspunten gevestigd. De fiscale administratie heeft in april de categorieën van belastingplichtigen vrijgegeven die meer kans op een fiscale controle zullen krijgen. Deze controles worden gevoerd op basis van factoren die op een verhoogd fiscaal risico wijzen. Zal u door de fiscus gecontroleerd worden? Het antwoord daarop is te vinden in de lijst die gepubliceerd werd op de website van de FOD Financiën. Uiteraard zal de fiscus daarnaast nog controles uitvoeren op de fiscale situatie van andere burgers en ondernemingen. De ondernemingen zullen vooral gecontroleerd worden als: een horecazaak wordt uitgebaat en die niet voldoet aan de verplichting om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken; ze als schuldenaar van inkomsten niet op een correcte en volledige manier de fiscale fiches 281 hebben ingevuld, waardoor de verkrijgers niet kunnen worden geïdentificeerd; ze, als btw-eenheid of als lid daarvan, bepaalde verplichtingen inzake btw niet hebben nageleefd; er bij vereffening een vermoeden bestaat dat voor bepaalde vereffeningsverrichtingen niet alle fiscale heffingen werden voldaan. Wat de controles op de particulieren betreft, worden drie criteria gehanteerd die tot een controle of een vraag om bijkomende documenten en inlichtingen kunnen leiden: het bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden is van toepassing op de particulier; de particulier heeft aangegeven dat hij recht heeft op een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong; de geautomatiseerde behandeling van de aangifte aan het licht brengt dat niet alle beroepsinkomsten, Belgische en buitenlandse, aangegeven werden, er geen aangifte werd gedaan van een onroerend goed waarvan de particulier in België of in het buitenland eigenaar is en de particulier giften aftrekt zonder over een fiscaal attest te beschikken. De belastingplichtigen die, ondanks het feit dat hen een herinnering werd gestuurd, hun belastingaangifte niet indienden, zullen worden gecontroleerd. In het bijzonder zal er aandacht worden besteed aan de belastingplichtigen die herhaaldelijk geen aangifte hebben ingediend.

facebook.com

Hoe uw kans op belastingcontrole verkleinen Administratieve hygiëne… wat is dat? Kortweg gezegd is administratieve hygiëne hoe ‘proper’ uw boekhoudkundig en fiscaal dossier is. Deze administratieve hygiëne is iets waar uw boekhoudkantoor weinig aan kan veranderen… buiten u er aandachtig op maken natuurlijk. De administratieve hygiëne begint immers bij u op het bedrijf, het is de weergave van de administratieve stroom in uw bedrijf. Deze administratieve hygiëne wordt deels gemeten vanuit de ingediende BTW aangiften. Niets kan een belastingcontrole beter vermijden dan een stabiel en egaal verloop van omzet en directe kosten. Wat kan ik doen om mijn administratieve hygiëne te verbeteren? Hierbij enkele tips, die niet enkel de kans op belastingcontrole zullen verminderen maar ook een gunstig effect zullen hebben op de financiële stromen binnen uw bedrijf: Factureer periodiek en op tijd (ongetwijfeld de belangrijkste reden waarom de grafiek ontspoord – facturen worden uitgesteld om bvb BTW later te moeten betalen… da’s dus een dikke NO!) Probeer kredietnota’s te vermijden; trek tegoeden bij voorkeur af van volgende facturen in plaats van een afzonderlijke kredietnota te maken Zorg dat alle facturen tijdig bij de boekhouder geraken; hou geen facturen achter (vb de niet betaalde) – zo moeten bij wijze van voorbeeld alle facturen met factuurdatum voor 31/3 geboekt worden in het eerste kwartaal (dit geldt zowel voor de aankopen als de verkopen) Aannemers werken best met zoveel mogelijk voorschotfacturen of deelfacturen; teneinde hoge waarderingen van de balanspost ‘werken in uitvoering’ te vermijden. In de BTW aangifte worden deze werken in uitvoering niet verwerkt, wat maakt dat er volgens de computer ‘abnormaal veel’ aankopen zijn ten overstaan van de verkopen Breng alles tijdig binnen bij de boekhouder… een laattijdig ingediende aangifte is immers ook een aanwijzing voor een slechte administratieve hygiëne Probeer alles voor de 15e van de maand of het kwartaal aan de boekhouder te bezorgen… BTW aangiften indienen na de 20e geeft een vinkje aan je dossier! Zorg dat ook financieel alles goed volgt… laattijdige betalingen aan BTW of belastingen staat gelijk met een vinkje; en dat wil je vermijden. Een goede betaling van leveranciers en het goed opvolgen van niet betalende klanten is ook erg belangrijk. Klanten die moeten afgeboekt worden wegens wanbetaling zorgen ook voor extra aandacht die je niet wil.

facebook.com

Quiz